DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NAZARETANEK
W RZESZOWIE

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2015.11.18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 • na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kocur
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 861-28-66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Dyrektor Szkoły
  Adres:  Św. Jakuba 2; 35-213 Rzeszów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 17 861-28-66

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., INFOLINIA – 800 676 676

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły można wejść sześcioma wejściami. Przy dwóch wejściach jest podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd na parter budynku.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest dwukondygnacyjny. Korytarze na parterze umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się. Na piętro prowadzą schody dwuetapowe z zamontowaną windą umożliwiającą poruszanie się po obydwu kondygnacjach. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego. Toaleta przy sali gimnastycznej dostępna jest dla osób na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Dostępność pochylni

Szkoła nie dysponuje pochylniami ze względu łatwego dostępu do drzwi wejściowych od strony parkingów.

Dostosowanie parkingów

Na dwóch parkingach przed szkołą wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce takie jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, w razie konieczności wezwania takowego, klient musi na 3 dni przed spotkaniem zgłosić taki fakt drogą e – mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17 861-28-66.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.