POBIERZ

Zasady funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 

 • 1.

Zadania administracyjne szkoły.

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego szkoły należy kierować do sekretariatu, w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , kontaktować się telefonicznie pod numer 17 86 12 866 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków wejścia na teren szkoły.

 

 • Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z dziennika elektronicznego , z poczty elektronicznej: e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 575-119-114, 17 86 12 866 ,a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. 

 

 

 • 2.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

  1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
  2. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, gość) przed wejściem do szkoły może być zobowiązana do  zmierzeniu temperatury z użyciem termometru bezdotykowego.

 

 • Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce , do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

 

  1. Na czas izolacji uczeń zakłada jednorazową maseczkę ochronną i ma zapewniony dystans minimum 2 m odległości od innych osób. 

 

 • Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 • Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice
  i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione
  w sekretariacie szkoły. 

 

  1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie których zajęcia realizowane są zdalnie mogą przebywać w szkole wyłącznie na warunkach określonych
   w Regulaminie organizacji zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.

 

 • Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są następujące informacje:
 • opracowane przez Ministerstwo Zdrowia komunikaty zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia oraz numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa  +48 22 25 00 115 i numerami alarmowymi 999,112.
 • aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pracy szkół w okresie epidemii;
 • zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii;
 • zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • Sale zajęć i części wspólne (korytarze, stołówka, biblioteka, sala gimnastyczna, sanitariaty, sekretariat) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami, a także w dni wolne od zajęć szkolnych.
 • W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety .
 • Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 • W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 • W łazienkach i salach zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 • Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 • W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej,- decyzję taką każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły.
 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły przez inne podmioty mogą odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych w szkole.

 

 

 • 3.

Strefa rodzica.

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice, opiekunowie uczniów oraz osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są napisem Strefa dla Rodzica.
 2. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 3. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w szkole jeżeli wewnętrzne przepisy o organizacji pracy szkoły w okresie epidemii przewidują obowiązek noszenia maseczek przez uczniów.
 5. U wejścia do szkoły stoi stacja dezynfekcji rąk. 
 6. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 7. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.

 

 • 4. 

Strefa ucznia.

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są informacją Strefa dla Uczniów.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk  lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wyposażeni są w osobiste środki ochrony (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji przyborów i pomocy szkolnych).
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Wyposażenie sali zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 10. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na zewnątrz.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali gimnastycznej oraz na basenie i grocie solnej.
 12. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i po każdej zmianie wytycznych dla szkół i przepisów wewnątrzszkolnych ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  
 13. Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole.
 14. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, obowiązuje plan zajęć szkolnych dostosowany do zaleceń. 
 15. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sali lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

 • 5.

Agendy szkolne, zajęcia pozalekcyjne inne zadania edukacyjne.

 

 • Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału. 
 • W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów.
 • Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni  przed kolejnym wypożyczeniem.
 • Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

 1. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zawiesza się realizację zajęć szkolnych w formie wycieczek i wyjść grupowych.

 

 • 6.

Strefa żywienia i stołówka.

 1. Obiady przywożone będą w jednorazowych opakowaniach.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 3. Uczniowie spożywają obiad w salach lekcyjnych ze względu na małą powierzchnie stołówki szkolnej. 
 4. Przed rozpoczęciem jedzenia  uczniowie myją ręce.

 

 1. W każdej sali lekcyjnej dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 2. Wyznaczony pracownik wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym. 

 

 • 7.

Postanowienia końcowe.

 

 1. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jeżeli taki obowiązek wynika z zajmowanego stanowiska pracy.
 2. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, pracownicy szkoły, są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego  (minimum 2 m) wobec innych pracowników interesantów i uczniów.
 3. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy. 
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 5. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2021r.i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły , w pokojach nauczycielskich i w pomieszczeniu socjalnym.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

GODZINY 8.00- 17.00

Wychowawcy:

 1. Maksymiliana Jasiewicz
 2. Anna Furtek

Poniedziałek

8.00 – 17.00 – wychowanie przedszkolne

Wtorek

8.00- 17.00 – wychowanie przedszkolne

w tym:

9.50- 10.20 - katecheza
10.45- 11.30. – wychowanie fizyczne / sala gimnastyczna/
12.45- 13.30 – edukacja informatyczna

Środa

8.00 – 17.00 – wychowanie przedszkolne

w tym:

8.55- 9.25 – katecheza
10.45 – 11.30 – wychowanie fizyczne / sala gimnastyczna/

Czwartek

8.00- 17.00 – wychowanie przedszkolne

w tym:

12.45 – 13.15 – j. angielski

Piątek

8.00- 17.00 – wychowanie przedszkolne

w tym:

8.00- 8.45 – wychowanie fizyczne / sala gimnastyczna/
8.55 – 9.25 – j. angielski
12.45 – 13.30 – rytmika

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NAZARETANEK
W RZESZOWIE

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2015.11.18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 • na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kocur
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 861-28-66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Dyrektor Szkoły
  Adres:  Św. Jakuba 2; 35-213 Rzeszów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 17 861-28-66

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., INFOLINIA – 800 676 676

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły można wejść sześcioma wejściami. Przy dwóch wejściach jest podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd na parter budynku.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest dwukondygnacyjny. Korytarze na parterze umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się. Na piętro prowadzą schody dwuetapowe z zamontowaną windą umożliwiającą poruszanie się po obydwu kondygnacjach. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego. Toaleta przy sali gimnastycznej dostępna jest dla osób na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Dostępność pochylni

Szkoła nie dysponuje pochylniami ze względu łatwego dostępu do drzwi wejściowych od strony parkingów.

Dostosowanie parkingów

Na dwóch parkingach przed szkołą wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce takie jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, w razie konieczności wezwania takowego, klient musi na 3 dni przed spotkaniem zgłosić taki fakt drogą e – mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17 861-28-66.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III,  Czytam z klasą Lekturki spod chmurki w kl. 1. Uczniowie otrzymali lekturniki, czytają lekturę z rodzicami pt. "Drzewo do samego nieba", całą klasą wykonaliśmy naszą klasową Chmurkę Tosię. Kolejne zadania przed nami.

PLAKAT - POBIERZ

Wymagania edukacyjne klas I-III

PRZEDMIOT PSO WYMAGANIA
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1  POBIERZ POBIERZ 
Religia kl. 1    
Edukacja wczesnoszkolna kl. 2  POBIERZ  POBIERZ
Religia kl. 2    
Edukacja wczesnoszkolna kl. 3  POBIERZ POBIERZ 
Religia kl. 3    

 

Wymagania edukacyjne klas IV-VIII

 

PRZEDMIOT WYMAGANIA
Biologia kl. 5 POBIERZ
Biologia kl. 6 POBIERZ
Biologia kl. 7 POBIERZ
Biologia kl. 8 POBIERZ
Chemia kl. 7 POBIERZ
Chemia kl. 8 POBIERZ
Fizyka kl. 7 POBIERZ
Fizyka kl. 8 POBIERZ 
Geografia kl. 5 POBIERZ 
Geografia kl. 6 POBIERZ
Geografia kl. 7 POBIERZ 
Geografia kl. 8  POBIERZ
Historia klasy 4 POBIERZ
Historia klasy 5 POBIERZ
Historia klasy 6  POBIERZ 
Historia klasy 7 POBIERZ 
Historia klasy 8  POBIERZ  
Informatyka klasy 4  POBIERZ
Informatyka klasy 5 POBIERZ 
Informatyka klasy 6 POBIERZ 
Informatyka klasy 7 POBIERZ
Informatyka klasy 8 POBIERZ 
Język angielski klasy 4 POBIERZ 
Język angielski klasy 5 POBIERZ 
Język angielski klasy 6 POBIERZ 
Język angielski klasy 7 POBIERZ 
Język angielski klasy 8 POBIERZ 
Język niemiecki  
Język polski klas 4 POBIERZ
Język polski klasa 5 POBIERZ 
Język polski klasa 6  POBIERZ
Język polski klasa 7 POBIERZ 
Język polski klasa 8 POBIERZ 
Matematyka klasy 4  POBIERZ
Matematyka klasy 5 POBIERZ 
Matematyka klasy 6 POBIERZ 
Matematyka klas 7 POBIERZ 
Matematyka klas 8 POBIERZ
Muzyka klas 4 POBIERZ
Muzyka klas 5  POBIERZ 
Muzyka klasy 6  POBIERZ 
Muzyka klas 7  POBIERZ 
Plastyka klasy 4  
Plastyka klasy 5  
Plastyka klasy 6  
Plastyka klasy 7  
Przyroda klasy 4 POBIERZ
Religia klas 4  
Religia klas 5  
Religia klas 6  
Religia klas 7  
Technika klas 4  POBIERZ
Technika klasa 5 POBIERZ
Technika klasa 6 POBIERZ
Wiedza o społeczeństwie POBIERZ 
Wychowanie fizyczne POBIERZ 
EDB POBIERZ

Do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

 

RODO - pobierz

Klauzula - pobierz

Kodeks - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

monitoring - pobierz

 Regulamin wypożyczania podręczników i  materiałów ćwiczeniowych w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie - pobierz

Regulamin biblioteki - pobierz