Zasady funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 

 • 1.

Zadania administracyjne szkoły.

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego szkoły należy kierować do sekretariatu, w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , kontaktować się telefonicznie pod numer 17 86 12 866 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków wejścia na teren szkoły.

 

 • Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z dziennika elektronicznego , z poczty elektronicznej: e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 575-119-114, 17 86 12 866 ,a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. 

 

 

 • 2.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

  1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
  2. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, gość) przed wejściem do szkoły może być zobowiązana do  zmierzeniu temperatury z użyciem termometru bezdotykowego.

 

 • Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce , do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

 

  1. Na czas izolacji uczeń zakłada jednorazową maseczkę ochronną i ma zapewniony dystans minimum 2 m odległości od innych osób. 

 

 • Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 • Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice
  i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione
  w sekretariacie szkoły. 

 

  1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie których zajęcia realizowane są zdalnie mogą przebywać w szkole wyłącznie na warunkach określonych
   w Regulaminie organizacji zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.

 

 • Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są następujące informacje:
 • opracowane przez Ministerstwo Zdrowia komunikaty zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia oraz numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa  +48 22 25 00 115 i numerami alarmowymi 999,112.
 • aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pracy szkół w okresie epidemii;
 • zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii;
 • zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • Sale zajęć i części wspólne (korytarze, stołówka, biblioteka, sala gimnastyczna, sanitariaty, sekretariat) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami, a także w dni wolne od zajęć szkolnych.
 • W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety .
 • Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 • W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 • W łazienkach i salach zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 • Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 • W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej,- decyzję taką każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły.
 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły przez inne podmioty mogą odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych w szkole.

 

 

 • 3.

Strefa rodzica.

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice, opiekunowie uczniów oraz osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są napisem Strefa dla Rodzica.
 2. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 3. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w szkole jeżeli wewnętrzne przepisy o organizacji pracy szkoły w okresie epidemii przewidują obowiązek noszenia maseczek przez uczniów.
 5. U wejścia do szkoły stoi stacja dezynfekcji rąk. 
 6. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 7. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.

 

 • 4. 

Strefa ucznia.

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są informacją Strefa dla Uczniów.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk  lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wyposażeni są w osobiste środki ochrony (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji przyborów i pomocy szkolnych).
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Wyposażenie sali zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 10. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na zewnątrz.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali gimnastycznej oraz na basenie i grocie solnej.
 12. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i po każdej zmianie wytycznych dla szkół i przepisów wewnątrzszkolnych ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  
 13. Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole.
 14. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, obowiązuje plan zajęć szkolnych dostosowany do zaleceń. 
 15. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sali lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

 • 5.

Agendy szkolne, zajęcia pozalekcyjne inne zadania edukacyjne.

 

 • Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału. 
 • W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów.
 • Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni  przed kolejnym wypożyczeniem.
 • Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

 1. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zawiesza się realizację zajęć szkolnych w formie wycieczek i wyjść grupowych.

 

 • 6.

Strefa żywienia i stołówka.

 1. Obiady przywożone będą w jednorazowych opakowaniach.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 3. Uczniowie spożywają obiad w salach lekcyjnych ze względu na małą powierzchnie stołówki szkolnej. 
 4. Przed rozpoczęciem jedzenia  uczniowie myją ręce.

 

 1. W każdej sali lekcyjnej dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 2. Wyznaczony pracownik wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym. 

 

 • 7.

Postanowienia końcowe.

 

 1. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jeżeli taki obowiązek wynika z zajmowanego stanowiska pracy.
 2. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, pracownicy szkoły, są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego  (minimum 2 m) wobec innych pracowników interesantów i uczniów.
 3. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy. 
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 5. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2021r.i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły , w pokojach nauczycielskich i w pomieszczeniu socjalnym.