Świetlica grafik - POBIERZ

 

 

 

  1. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej oparte jest na  Ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:

Art. 105.

  1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

  1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

 

  1. Dokumenty świetlicy szkolnej:

 

Karta zgłoszenia

Upoważnienie do odbioru dziecka

Regulamin świetlicy szkolnej

Jednorazowe oświadczenie