STATUT

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie
im. Sióstr Męczennic z Nowogródka

  

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 • 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic z Nowogródka
 2. Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. Rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. Uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 5. Wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;

Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Rzeszowie  im. Sióstr Męczennic z Nowogródka;

 1. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;
 2. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły;
 3. Osobie Prowadzącej – rozumie się Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska
 4. Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

 

 

 • 2
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie Sióstr Męczennic z Nowogródka;
 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. św. Jakuba 2 w Rzeszowie.
 4. Osobą prowadzącą jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 8. Do obwodu szkoły należą następujące ulice Rzeszowa: Dębicka (nr nieparzyste od 377 wzwyż i parzyste od 614 wzwyż), św. Jakuba, por. H. Pisarka, Żurawinowa, Kalinowa, Brzoskwiniowa, św. Rodziny, Leszczynowa, Pigwowa, Samorządowa, Gronowa.
 9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

 

 

 • 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania;
 5. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 6. W oddziale przedszkolnym spełniane są warunki przewidziane dla przedszkoli publicznych w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz zatrudnienia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

 • 4
 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 • celów i zadań statutowych,
 • programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
 2. Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły.
 3. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły mówiącymi, że na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.

 

 • 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

 

 • 6

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 • umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 • dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 • wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 • umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
 • wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
 • uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 • dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 • uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

 

 • 7

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

 

 

 • 8

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 

 

 • 9
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy dostosowane do aktualnych potrzeb.

 

 

 

 

 • 10
 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.
 2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 3. W pracy wychowawczej szkoła stawia sobie za wzór św. Jana Pawła II, podkreśla wartość obecności nie tylko z innym, ale też dla drugiego człowieka oraz podejmuje budowanie wyobraźni miłosierdzia.

 

 • 11
 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 2. Wszyscy nauczyciele pracownicy szkoły i oddziału przedszkolnego są zobowiązaniu do przestrzegania Zasad i norm ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą „Kodeks Bezpieczeństwa” obowiązującego w placówkach prowadzonych przez Zgromadzanie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska.
 3. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

 

 

 

 

Rozdział 4

Organa szkoły i ich kompetencje

 

 

 • 12

Organami szkoły są:

 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski,

 

 

 • 13
 1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo–wychowawczej.
 3. Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje Wicedyrektor.
 • 14

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

 

 

 • 15
 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w szkole.
 2. Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.

 

 

 • 16
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • opracowuje plan pracy szkoły oraz oddziału przedszkolnego, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz arkusz organizacyjny;
 • po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
 • odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 • współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
 • sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 1. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 2. może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
 3. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie działalności opiekuńczej i innowacyjnej;
 • odpowiada za dokumentację szkoły;
 • wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

 

 

 • 17
 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.

 1. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 2. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
  • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

 

 

 • 18
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 

 • 19
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 • 20
 1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, podmiot prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 

 • 21
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 • 22

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.
 2. Do Rady Rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).

 

 

 • 23

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym w wolontariacie;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorzą

 

 

 • 24
 1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

 

 

 • 25
 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.

 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 26. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

 

 

 • 26
 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
 • rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
 • w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
 • w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
 • gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi szkoły.
 1. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 2. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 4. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 

 

 • 27
 1. W szkole mogą działać wolontariaty, stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

 

 

 

Rozdział 5

Organizacja szkoły

 

 

 • 28
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 8. W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i formacji – w ciągu roku szkolnego.

W uroczystości i święta kościelne oraz w inne dni ustalone w szkole – uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy św.

 1. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 • 29
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę – po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty w Rzeszowie.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 6. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku papierowym lub elektronicznym.

 

 

 • 30
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

 

 

 • 31
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
  • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  • rozwijanie samodzielności;
  • pobudzanie ciekawości poznawczej;
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 4. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

 

 

 • 32

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

 

 

 • 33
 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  • biblioteki,
  • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  • pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

 

 

 • 34
 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  • realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  • udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

 • gromadzi i opracowuje zbiory,
 • udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
 • organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
 • tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
 • współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

 

 

 • 35

 

1.W szkole może działać koło wolontariatu.

 1. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 2. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
 3. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowaniu spotkań i występów;

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, także w ramach pomocy uczniom przebywającym na szkolnej świetlicy;

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej;

4) pomagać w organizacji zajęć dla dzieci przebywających na świetlicy.

 1. Samorząd Uczniowski może wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu w sposób określony w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rada wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym i decyduje o działaniach do realizacji.
 3. Struktura rady wolontariatu i jej szczegółowe kompetencje zawarte są w regulaminie Koła Wolontariatu.

 

 

 

 

Rozdział 6

Cele, zadania i organizacja oddziału przedszkolnego

 

 

 • 36
  1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
 • wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:
 1. pomoc w rozwijaniu umiejętności,
 2. naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 4. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 5. dbanie o sprawność fizyczną dzieci;
 • rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych;
 • wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka;
 • przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

 

 

 • 37
  1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
 • rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań;
 • rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

 

 

 • 38
 1. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.
 2. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji.
 3. Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.
 4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.
 5. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.
 6. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 7. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.
 8. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 9. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.
 10. Godziny pracy oddziału przedszkolnego są takie same jak godziny pracy Szkoły.
 11. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6 i 5 letnie, a w przypadku małej liczby dzieci dopuszcza się przyjmowanie dzieci 4 letnich za zgodą dyrektora szkoły.

 

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 

 

 • 39
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 • 40
 1. Tworzy się stanowisko Wicedyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Obowiązki Wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora.

 

 

 

 

 

 • 41
 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  • realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
  • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  • prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  • dbanie o poprawność językową uczniów;
  • zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  • włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
  • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów;
  • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  • ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
  • powierzone jego opiece mienie szkoły;
  • doskonalenie zawodowe i formację religijną;
  • właściwy wybór programu nauczania.

 

 

 • 42
 1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 • 43
 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  • tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
  • otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
  • ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
  • organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  • utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

 

 

 • 44
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

 

 • 45
  1. Szkoła zatrudnia pedagoga, logopedę i terapeutę pedagogicznego.
  2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;   

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 46
 1. Do zadań logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 47
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 48
 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

 

 

 • 49
 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym przez Osobę Prowadzącą.

 

 

 • 50
 1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2) poradniami specjalistycznymi;

3) pracodawcami;

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

 1. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje zatrudniony przez Dyrektora nauczyciel.
 2. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, rodziców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1) w dniach otwartych szkół zawodowych;

2) w targach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

 

 

 • 51

Uczniowie mają prawo do:

 • dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 • życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
 • znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • otrzymania pomocy w przypadku trudności;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
 • wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
 • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

 

 

 • 52

Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
 • włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 • systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
 • kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 • godnego reprezentowania szkoły,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • noszenia na terenie szkoły właściwego stroju określonego przez szkołę
 • usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły.

 

 

 • 53

1.Ustalony w szkole strój galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

 • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 • jednoczy wspólnotę uczniów;
 • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 • pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.
 1. Na strój galowy składa się plisowana, granatowa spódniczka, biała bluzka z kołnierzykiem i musznik z logo szkoły dla dziewcząt oraz ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula, granatowa kamizelka oraz krawat z logo szkoły dla chłopców, a także eleganckie buty (dziewczyny – baleriny lub półbuty, chłopcy – półbuty.
 2. Wygląd zewnętrzny ucznia:
  • powinien być schludny i skromny;
  • włosy uczniów nie mogą zasłaniać twarzy, długie włosy powinny być związane,
  • spodnie i spódnice powinny być tuż przed kolano lub dłuższe.
  • bluzki nie powinny odsłaniać brzucha, ramion, pleców i mieć głębokich dekoltów.

 

 

 • 54
 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 • picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 • noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 • stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 • przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych,
 • nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 • farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci i noszenia ekstrawaganckiej odzieży,

opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad korzystania na terenie Szkoły oraz poza jej budynkiem podczas innych zajęć szkolnych z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
 2. a) podczas wszelkiego rodzaju zajęć oraz przerw uczniowie nie mogą mieć włączonych telefonów komórkowych, ani też posiadać żadnego sprzętu elektronicznego, w tym: smartwatchów i aparatów fotograficznych;
 3. b) telefonu komórkowego można użyć podczas lekcji - na wyraźne polecenie nauczyciela, na korytarzu za pozwoleniem nauczyciela, jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach;
 4. c) nieuzasadnione użycie telefonu, bądź urządzenia wymienionego w podpunkcie 2a) skutkuje pisemną uwagą w dzienniku elektronicznym;
 5. d) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież w/w sprzętu.

 

 

 • 55

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 • zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
 • zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
 • zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
 • udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
 • uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
 • realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
 1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
 2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
 3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z internetu;
 4. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
 • ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 • wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
 • bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań

 

 

 • 56

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  • rzetelną naukę i pracę społeczną;
  • dzielność i odwagę;
  • 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy;
  • pochwała dyrektora wobec szkoły;
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  • nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  • nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  • naruszanie nietykalności cielesnej;
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  • udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
 • upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 • upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 • obniżenie oceny z zachowania;
 • nagana dyrektora;
 • złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 1. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
 2. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
  • świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  • notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  • niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  • ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 3. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 4. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 5. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 6. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)   wychowawcy oddziału;

2)   pedagoga;

3)   samorządu uczniowskiego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 

 

 

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 

 • 57

Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

 

 

 • 58
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
 3. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.

 

 

 • 59
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 58 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 

 • 60
 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
  • wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
  • zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 • 61
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 64 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
 • kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
 • pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
 • dyktanda;
 • ćwiczenia i zadania praktyczne;
 • ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
 • ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
 • prace długoterminowe i prace projektowe;
 • inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 1. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
 2. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
 3. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
 4. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 5. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 7. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
 8. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.
 9. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
 • w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
 • w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 

 

 • 62
 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonej przez siebie formie i terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania pracy.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela, nie później jednak niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem, nie później jednak niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do niezapowiedzianej kartkówki, a także braku zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
  • jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  • dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
 8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.
 • 63
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  1. śródroczne,
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 3. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe.
 4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

 

 

 • 64
 1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
  • stopień celujący – 6;
  • stopień bardzo dobry – 5;
  • stopień dobry – 4;
  • stopień dostateczny – 3;
  • stopień dopuszczający – 2;
  • stopień niedostateczny – 1.
 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.
 4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.
 5. Przy ocenach bieżących przewiduje się stosowanie „+” oraz „-”.

 

 

 • 65
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

 

 1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

1) Uczeń Szkoły otrzymuje wzorowe zachowanie, w przypadku gdy:

 1. a) wykazuje postawę twórczą, inicjuje różnorodne działania, pełni funkcje w Szkole lub klasie;
 2. b) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły lub klasy, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych;
 3. c) jest obowiązkowy i pilny;
 4. d) wykonuje prace na rzecz Szkoły, klasy lub środowiska;
 5. e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 6. f) dopuszcza się jedną negatywną uwagę z zachowania;
 7. g) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności oraz spóźnienia.

2) Uczeń Szkoły otrzymuje zachowanie bardzo dobre, jeżeli:

 1. a) jest systematyczny i pracowity;
 2. b) jest koleżeński, służy pomocą innym;
 3. c) wyróżnia się kulturą osobistą;
 4. d) wykonuje prace na rzecz klasy;
 5. e) dopuszcza się kilka pojedynczych uwag, negatywne zachowania nie powtarzają się;
 6. f) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności oraz spóźnienia.

3) Uczeń Szkoły otrzymuje zachowanie dobre, jeżeli:

 1. a) jest zdyscyplinowany na lekcjach, przerwach, podczas imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
 2. b) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. c) dba o estetykę miejsca pracy, przybory oraz podręczniki szkolne;
 4. d) zmienia obuwie, jego strój jest czysty, schludny i niewyzywający;
 5. e) dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 6. f) uczestniczy w imprezach i pracach społecznych na terenie klasy, szkoły, środowiska;
 7. g) stosuje się do uwag i poleceń nauczycieli;
 8. h) dopuszcza się kilka negatywnych uwag, negatywne zachowania mogą się powtarzać;
 9. i) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, ale dopuszcza się kilka nieusprawiedliwionych spóźnień;

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) jest koleżeński, stara się być kulturalny i pozytywnie reagować na prośby i polecenia nauczycieli;
 2. b) na ogół dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 3. c) szanuje mienie szkolne i kolegów;
 4. d) w ciągu roku szkolnego ma nieusprawiedliwione spóźnienia oraz maksymalnie 10 godziny nieobecności;
 5. e) stwarza niewielkie problemy wychowawcze, ale podjęte przez nauczyciela środki zaradcze przynoszą efekty.

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) sprawia trudności wychowawcze, a podejmowane wobec niego środki zaradcze nie przynoszą pożądanych rezultatów;
 2. b) zachowuje się arogancko wobec nauczycieli, pracowników Szkoły, koleżanek i kolegów;
 3. c) jest konfliktowy i wpływa negatywnie na zespół klasowy;
 4. d) wykazuje znaczne braki w kulturze osobistej;
 5. e) nie dba o własny wygląd, nie nosi obuwia zamiennego, jego strój jest nieestetyczny;
 6. f) niszczy mienie szkoły i kolegów;
 7. g) kłamie, postępuje nieuczciwie;
 8. h) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma do 20 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) stosuje przemoc;
 2. b) jest agresywny i wulgarny;
 3. c) dokonuje wybryków chuligańskich w Szkole i poza nią;
 4. d) ulega nałogom;
 5. e) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma powyżej 20 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 7. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika lekcyjnego spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

 

 

 

 • 66
  1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora.
  3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
  1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie ósmej oraz
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
  1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
  2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  4. a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 

 • 67
  1. W klasach I–III:
 • oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

 • 68
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.
 3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV – VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 8. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I – III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.
 9. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I – III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.
 10. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.

 

 

 • 69
 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
   1. uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub
   2. uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
 1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
   1. przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub
   2. uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
 1. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w zeszycie kontaktów, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
 2. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 3. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

 

 

 • 70
 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

 

 

 • 71
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
  5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
  6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
  9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 72 i § 73.
  11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

 • 72
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
 • jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
 • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
  2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
  5. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
  6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust. 10.
  7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
  8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 • 73
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 72 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

 

 

 • 74
  1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
  2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
  3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

 

 • 75
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 64 ust. 2, z zastrzeżeniem § 73 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w§ 64 ust. 2.

 

 

 • 76
 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 • 77
 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do zeszytu kontaktów w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;

2)   przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

 1. a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
 2. b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I –III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 72 jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

 

 

 

 

 

Rozdział 9

Zasady przyjmowania uczniów

 

 

 • 78
 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
 4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.
 5. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i Regulaminu rekrutacji.

 

 • 79

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

 • wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
 • poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole (szkołę), w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,
 • wynik rozmowy z rodzicami.

 

 

 • 80

 

 

 1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  • złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji,
  • przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami,
  • ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
  • ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

 

 

 • 81
 1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje dyrektor.
 2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.

 

 

 • 82

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

 

 

 

Rozdział 10

Budżet szkoły

 

 

 • 83
 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywany przez Urząd Miasta Rzeszowa.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

 

 

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 

 

 • 84
 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 

 • 85

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom prawa o działalności gospodarczej.

 

 

 • 86

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie  im. Sióstr Męczennic z Nowogródka;

35-213 Rzeszów

 1. św. Jakuba 2

tel. 17 8612866

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic z Nowogródka; i godłem państwa.

 

 

 • 87

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 88

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic z Nowogródka; nadany przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska wchodzi w życie 1 grudnia 2017 r.

PEDAGOG SZKOLNY –  Agnieszka Matuszewska - Szostak

jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

  

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

11.30 – 12.30

 

 

WTOREK

 

12.25 – 15.25

 

 

ŚRODA

 

11:30 – 13:30

 

 

 1. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. DOKUMENTY:

PROCEDURY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkole Sióstr Nazaretanek

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Ul. Św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

na Rok Szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783),
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. 
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214),
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021,
 • Statut.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek oparty jest o niżej przedstawione cele:

 1. Głównym celem podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, duchowym, ekologicznym, zdrowotnym
  i intelektualnym w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice. To oni w pierwszej kolejności pełnią funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym.
 3. Jako szkoła katolicka chcemy wspierać rodziców w motywowaniu młodego człowieka do wybierania tego, co dobre w świetle Ewangelii dla niego i dla ludzi, a przez to osiągnięcia pełni człowieczeństwa.
 4. W naszej szkole wychowanie zajmuje priorytetowe miejsce w działalności szkoły. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za działania, ukierunkowane na wychowanie młodego człowieka, ale równie za swoje postawy, świadectwo życia, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujący zachowanie umiejętności życia według wartości chrześcijańskich młodego człowieka.
 5. Chcemy, aby każdy Absolwent miał świadomość wolności i godności Dziecka Bożego, był uczciwym obywatelem Polski oraz szanował ludzi bez względu na narodowość oraz wyznanie.
 6. Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
 7. Szkoła ma za zadanie wspierać uczniów w osiąganiu celów, pomoc w kształtowaniu postaw, niwelowaniu deficytów oraz zapobieganiu zagrożeniom przez aktywne włącznie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 1. Misja szkoły

W naszej szkole wzrastamy w Bogu przez wytrwałą naukę i czynienie dobra. Uczymy się prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Kształtujemy w sobie piękno. Wychowujemy
w duchu Ewangelii do twórczego działania w samodzielnym życiu. Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro i piękno.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Chcemy, aby nasi absolwenci:

 • byli dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, świadomymi celu i sensu swojego życia,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję religijną i narodową,
 • potrafili żyć w szacunku, rozumieniu godności wobec siebie i innych ludzi,
 • znali i stosowali zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • potrafili dokonywać wyborów zgodnych z nauką chrześcijańską i ponosili jej konsekwencje,
 • byli wrażliwi na piękno przyrody i mieli poczucie odpowiedzialności za środowisko, które ich otacza,
 • byli przygotowani do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • racjonalnie i bezpiecznie wykorzystywali narzędzia i technologie informacyjne w celu zdobycia wiedzy i informacji,
 • byli kreatywni, samodzielni i ambitni,
 • posiadali wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych 
  i cywilizacyjnych, podejmowali odpowiedzialne decyzje w trosce 
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanowali potrzeby innych i byli chętni do niesienia pomocy,
 • integrowali się i współdziałali z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonowali w zespole,
 • dbali o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiali sport, dostrzegali potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • mieli świadomość swoich zalet i wad.

 

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły

 

Przeprowadzona została diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

- ankiety skierowanej do nauczycieli na temat oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych,

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,

- spostrzeżeń i uwag wychowawców na temat klas,

- analizy dokumentacji szkolnej.

 

Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli:

     Wyniki ankiety  pokazują, że nauczyciele traktują Szkolny Program Wychowawczy           i Program Profilaktyczny Szkoły jako przydatny i skuteczny w realizacji założonych zadań programowych. Programy te spełniają stawiane przed nimi wymagania i są dostosowane       do specyfiki szkoły.

Wszyscy nauczyciele, zarówno wychowawcy, jak i nauczyciele przedmiotu, podejmują w swojej pracy działania profilaktyczne. Jako przykład takich działań ankietowani nauczyciele wymieniają:

 • pogadanki, warsztaty i rozmowy indywidualne z uczniami,
 • udział w akcjach i programach profilaktycznych,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów,
 • poruszanie na godzinach wychowawczych tematyki związanej z przeciwdziałaniem agresji i nałogom, działania prozdrowotne, wychowawcze, kształtowanie właściwych postaw

Ankietowani nauczyciele jako najczęściej spotykane negatywne zachowania u swych wychowanków wybrali wg kolejności występowania:  wyśmiewanie się i dokuczanie, przezywanie się, używanie wulgarnych słów, zmuszanie do czegoś, szarpanie, wykręcanie rąk. Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, ze na terenie szkoły nigdy nie spotkali się z takimi zachowaniami uczniów jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków. 10% nauczycieli oceniło jako rzadkie występowanie problemu palenia papierosów.

Nauczyciele i wychowawcy zawsze reagują na zachowania swoich uczniów: potępiając naganne, promując pozytywne. Jako najczęściej stosowane działania zaradcze w przypadku negatywnych zachowań uczniów  wybrali oni:

 • przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem (100%)
 • wezwanie do szkoły rodziców (40%)
 • poruszenie problemu na godzinie wychowawczej (40%)
 • stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia (40%)

Opierając się na zdobytym doświadczeniu i wiedzy nauczyciele wskazują na następujące przyczyny negatywnych zachowań uczniów:

 • Brak właściwego wychowania i oddziaływania domu rodzinnego, rodzice nie uczą dzieci przestrzegania podstawowych zasad życia w grupie społecznej, poświęcają im za mało czasu, nie rozmawiają z nimi, nie dostrzegają ich problemów,
 • Brak konsekwencji,
 • Brak umiejętności wyrażania emocji.
 • Złe wzorce,
 • Chęć zaimponowania, popisania się przed grupą.

 

Wg opinii ankietowanych nauczycieli w nowym programie profilaktyki powinno zwrócić się szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

 1. Sposoby wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany.
 2. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
 3. Profilaktyka antynikotynowa, dopalacze.
 4. Niebezpieczeństwo w sieci.

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego 2019/2020 wyznaczono następujące obszary:

Rekomendacje na rok szkolny 2020/2021:

 1. Działania wychowawczo-profilaktyczne kierować do uczniów równolegle
  z przekazywaniem wiedzy zarówno podczas zajęć z wychowawcą klasy, jak też realizacją treści przedmiotów, takich jak: edukacja wczesnoszkolna, język polski, przyroda, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka/zajęcia komputerowe, zajęcia biblioteczne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia z pedagogiem.
 2. W poszczególnych oddziałach prowadzić działania integrujące zespół klasowy.
 3. Zintensyfikować działania przeciwdziałające niewłaściwym zachowaniom. Należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów, zwiększyć dyscyplinę oraz wyciągać konsekwencje z niewłaściwych zachowań.
 4. Korzystać z inicjatyw uczniów w zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom
  i przemocy rówieśniczej.
 5. Zintensyfikować działania profilaktyki antynikotynowej w szkole.
 6. Prowadzić edukację oraz pedagogizację rodziców w zakresie większego zainteresowania problemami własnych dzieci oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
 7. Systematycznie dokumentować zakres i formy współpracy z rodzicami uczniów oraz podmiotami środowiska lokalnego.
 8. Prowadzić działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej,
 9. Na zebraniach z rodzicami należy przypominać o ofercie dodatkowej pomocy w nauce potrzebującym uczniom.
 10. Przeszkolić nauczycieli i wdrażać w szkole programy profilaktyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji.

 

 

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego z 2019/2020 – wnioski do dalszej pracy:

 

 1. We wszystkich obszarach zadania zostały zrealizowane w różnorodnych
  i atrakcyjnych formach.
 2. Uczniowie w większości chętnie angażują się w życie szkoły i proponowane zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zainteresowania.
 3. Należy zintensyfikować działania zachęcające uczniów do: - tworzenia i realizowania własnych pomysłów, - wyrażania własnych poglądów, - odkrywania tego, w czym są dobrzy, tego co im się udaje.
 4. Trzeba zintensyfikować działania motywujące uczniów do nauki jak również organizować pomoc uczniom w nauce.
 5. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy rozwój uczniów.
 6. W szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom.
 7. Uczniowie uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty; utrwalają zachowania asertywne.
 8. Uczniowie w większości posiadają umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.
 9. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia nauczycieli
  i specjalistów szkolnych oraz profesjonalnych instytucji współpracujących ze szkołą.
 10. Uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. 

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:  

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych, bezpieczeństwo w sieci,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany i radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

Zadania uczestników programu:

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
 • w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
 • w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, przedmiotowcy, pedagog szkolny, specjaliści realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Wynikające z niego zadania są realizowane podczas pracy wychowawcy klasowego oraz na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Nauczyciele mają obowiązek swoim zachowaniem dawać przykład uczniom, rozwijać w nich poczucie dążenia do samorozwoju, wzmacniać ich
  w kierunku samorealizacji i budowania wiary we własne siły. Nauczyciele jako specjaliści w dziedzinie wychowania mają zadanie pomagać uczniom
  w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspierać ich rozwój psychofizyczny.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
 • w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
 • i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Uczniowie:
 • Wszyscy uczniowie społeczności szkolnej uczestniczą w realizacji działań wynikających
 • z wdrażania programu. Aktywność ich jest wprost proporcjonalna do możliwości psychospołecznych, intelektualnych i zdrowotnych. Działania, które podejmują wynikają z ich potrzeb i świadomych decyzji.  Za włożoną pracę uczniowie są nagradzani zgodnie
 • z kryteriami wystawiania ocen z zachowania.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Rodzice:

Rodzice wszystkich uczniów zostają zapoznani z programem i jego założeniami. Czynnie uczestniczą w realizacji jego treści:

 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
 • wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Rodzice mają wpływ na modelowanie programu. Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.

 

 1. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

1.IX

Rozpoczęcie roku szkolnego

Liturgia

 s. Marta,  p. Rak Klaudia , p. Piotr Kocur

4.IX

 

ŚWIETO PATRONALNE SZKOŁY

s. Marta,

wrzesień

Sprzątanie świata

p. R. Masłowska, p.Rak Klaudia

14.X

Święto Edukacji Narodowej

 p. J. Wójcik-Pawlecka,

  p. Renata Masłowska

X Data do ustalenia

Pasowanie na przedszkolaka

p. Nowak Joanna

p. J. Wójcik-Pawlecka,

 

X  Data do ustalenia

             Ślubowanie  klasy I

p. Anna Słapińska-Pieciak

 

X  Data do ustalenia

Poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły

s. Dyrektor, s. Wice Dyrektor +nauczyciele wchodzący w skład komitetu organizacyjnego

11.XI

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

  p. Renata Masłowska, p. Justyna Barabasz

Data do ustalenia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. Nowak Joanna, p.Judyta Wójcik-Pawlecka

25.XI

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

s. Milena,  p.P. Kocur,

27.XI

Apel adwentowy

 s. Dorota, P.K. Ozga, 

4 .XII

Św. Mikołaj

Wychowawcy

 

22.XII

Jasełka szkolne

Nauczyciele  z nauczania 0-III

 

22.XII

Wigilie klasowe

Wychowawcy + rodzice

22.XII

Wigilia pracowników

p. M. Praczyńska,  p. D. Szewc, p. L. Stagraczyńska - Domin

Styczeń

Dzień Seniora

 

p. J. Nowak,  nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej

Luty

Bal karnawałowy,

 

p. J. Materna,  s. Milena,

 p. J. Nowak, p. A Pięciak

Terminy do ustalenia przez wychowawców

Dyskoteka

Wychowawcy kl. IV -VIII

Termin do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Gawron Roman                               s. Marta , nauczyciele

data do ustalenia

Apel wielkanocny

p. Justyna Barabasz,

 

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

 

p. R. Masłowska ,p. Lucyna Stagraczyńska - Domin   p. P. Kocur

28.04

 Apel przed Uroczystością 3 maja

 p. R.Masłowska,  p. Dorota Szewc

Termin do ustalenia

 Dzień Ojca i Matki

p. Nowak,+ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1.VI

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

p. J. Nowak p. R.Furtek, wychowawcy

24.VI.2021

 „Gala”

 

p. Justyna Barabasz, s. Marta

p. P.Kocur,

25.VI.2021

Zakończenie roku szkolnego - Liturgia

 p. K. RAK

s.Marta. p. Kocur Piotr

 

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

OBSZAR ROZWOJU PSYCHICZNEGO (INTELEKTUALNEGO I EMOCJONALNEGO)

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 3. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 4. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO (AKSJOLOGICZNEGO)

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
  w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.
 4. Wartości uniwersalne szczególnie istotne w procesie wychowania:

BÓG

PRAWDA

PIĘKNO

DOBRO

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

RZETELNA PRACA

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

 

 

VIII. Harmonogram działań

OBSZARR

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

ROZWÓJ  PSYCHICZNY  (INTELEKTUALNY  I  EMOCJONALNY)

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami.

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wrzesień

 

Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i słabą motywację do pracy.

- Diagnoza zjawiska – liczba osób przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfika.

- Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami PPP. Dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczniów. Przydzielanie form pomocy uczniom. Pomoc nauczycieli, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego - prowadzenie specjalistycznych zajęć.

- Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, opiekunami.

- Uświadamianie  rodziców na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów.

- Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

- Doskonalenie umiejętności metod skutecznego uczenia się, motywacja do nauki.

 

Nauczyciele, wychowawcy, Pedagog/Poradnia PP (warsztaty).

Cały rok szkolny

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

- Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów,

- organizowanie konkursów (plastycznych, recytatorskich) w klasach młodszych I-III oraz IV-VIII,

- wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,(w zależności od stanu epidemiologicznego)

- przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby.

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Upowszechnianie czytelnictwa, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki.

 

-Realizacja programów nauczania obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

- Szkolna schola.

-Stosowanie nowatorskich form organizacyjnych i metod pracy w celu

rozwijania twórczego myślenia uczniów.

-Zapoznawanie uczniów z różnymi technikami uczenia się.

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym popularyzacja i rozwijanie czytelnictwa na wszystkich zajęciach w szkole

-promowanie głośnego czytania

-organizowanie szkolnych imprez czytelniczych

Nauczyciele, wychowawcy

 

Cały rok szkolny

Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły i w szkole.

- Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, boiska szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

- Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych.

- Dyżury nauczycielskie,

- Prelekcje,

- Zapoznanie uczniów oraz przestrzeganie zasad epidemiologicznych związanych z COVID 19.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, pracownicy policji.

Cały rok szkolny

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu.

- Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

 

Pedagog, dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły.

Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły.

 

nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, inspektor bhp.

W ustalonym terminie przez dyrekcję

Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami.

- Prowadzenie badań diagnostycznych (obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta).

- Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

Pedagog szkolny, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

Cały rok szkolny

Dostarczanie informacji dotyczących problematyki

uzależnień.

- Udzielanie i upowszechnianie informacji o instytucjach działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 - Kierowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do instytucji pomocowych.

- Eksponowanie na terenie szkoły materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.

- Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniach, sposobach rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

Dyrektor Szkoły,

Pedagog Szkolny, Wychowawcy

Cały rok szkolny

  Systematyczne prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego

i zdrowego stylu życia wśród uczniów.

- Organizowanie pomocy w nauce.

- Organizowanie (w miarę możliwości) pomocy materialnej.

- Włączenie ucznia do pełnienia określonych funkcji na terenie klasy i szkoły.

- Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (w zależności od możliwości szkoły): koła zainteresowań, konkursy, zabawy, zajęcia sportowe

- Udział uczniów w akcjach społecznych i charytatywnych w zależności od możliwości.

- Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie w uczniach: poczucia własnej wartości, potrzeby dbania o zdrowie, umiejętności interpersonalnych, samooceny i samodyscypliny, umiejętności podejmowania właściwych decyzji, umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

- Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych: „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” – program edukacji antytytoniowej dla klas 1-3, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” -program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych , Bezpieczny w sieci.

- Realizacja zagadnień z profilaktyki uzależnień na lekcjach wychowawczych.

- Włączenie profilaktyki do realizowanych treści przedmiotów szkolnych.

- Organizowanie imprez szkolnych, konkursów i prezentacji promujących zdrowy styl życia.

- Organizowanie zajęć i imprez sportowych.

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy,

Nauczyciele,

Pedagog Szkolny

 

Cały rok szkolny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych

problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji

zagrożenia uzależnieniem.

- Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.

- Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.

- Prowadzenie przez nauczycieli lekcji otwartych.

- Samodoskonalenie nauczycieli: czytanie literatury fachowej, opracowywanie scenariuszy zajęć.

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog Szkolny

Cały rok szkolny

 Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi,

wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: organizowanie darmowych posiłków dla dzieci,

konsultacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, kierowanie do ośrodka rodziców i opiekunów dzieci.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: badanie uczniów (pedagogiczne i psychologiczne), terapia indywidualna i grupowa.

- Współpraca z Policją i Sądem Rodzinnym.

 

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

- Zebrania klasowe z rodzicami.

- Spotkania z rodzicami poświęcone pedagogizacji.

- Indywidualne konsultacje z rodzicami.

- Wezwanie rodziców do szkoły w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

- Bieżące kontrolowanie "Szkolnej skrzynki zaufania”.

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni.

-Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci – lekcja wychowawcza.

- Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych.

- Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

- Szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z cyberprzemocą.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, specjaliści,

rodzice, pracownicy policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cały rok szkolny

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

- Budowanie w szkole atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji podczas indywidualnych rozmów.

- Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach - konsultacje, informacje na gazetkach szkolnych.

– zajęcia psychoedukacyjne: rozpoznawanie uczuć, wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny,

stres i sposoby radzenia ze stresem.

 - Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów podczas indywidualnych rozmów.

Wychowawcy, nauczyciele,

pedagog szkolny.

Cały rok szkolny

 

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia:

• poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz predyspozycji,

• przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy,

•pomoc uczniom

w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy,

- Rozmowy indywidualne.

- Godziny wychowawcze.

- Zajęcia z doradcą zawodowym, pracownikiem poradni.

- Spotkania z przedstawicielami szkół średnich.

-Udział w prezentacjach szkół średnich.

- Udział w warsztatach organizowanych przez szkoły średnie.

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Cały rok szkolny.

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY

OZWÓJ   SPOŁECZNY

Poznanie praw i obowiązków ucznia.

- Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw.

- Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

- Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog.

Cały rok szkolny.

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb - warsztaty.

Komunikacja interpersonalna – warsztaty.

Rozwijanie zdolności do inicjowania

i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

Cały rok szkolny

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów.

- Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego.

Działalność Samorządu Szkolnego.

- Organizacja życia kulturalnego w szkole.

- Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej.

 - Organizacja imprez okolicznościowych.

- Dbałość o gazetki szkolne, dekorowanie klas.

- Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły.

 - Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Nauczyciel odpowiedzialny za Samorząd Uczniowski. Wychowawcy klas.

Cały rok szkolny

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

-Akcja charytatywna „Bądź jak Anioł pomagaj innym a pomożesz sobie”

- Akcja charytatywna – Hospicjum – grudzień 2019r.

- Spotkania z wolontariuszami cyklicznie w celu omówienia akcji charytatywnych

- Dodatkowe akcje w zależności od potrzeb

s. mgr Milena Gawron, mgr Jolanta Materna,  mgr Anna Słapińska-Pięciak,

 

Według harmonogramu.

Współpraca z rodzicami.

- Pedagogizacja rodziców - spotkania i warsztaty dla rodziców ze specjalistami.

- Konsultacje nauczycieli dla rodziców- spotkania indywidualne.

- Zebrania z rodzicami.

- Działalność Rady Rodziców.

- Wspólne organizowanie imprez.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Wychowanie patriotyczne i

obywatelskie, budowanie

poczucia wspólnoty lokalnej.

Uroczyste obchody w szkole:

- Święta Odzyskania Niepodległości- 11 listopada.

- Święta Konstytucji 3 Maja Poznawanie historii Rzeszowa podczas lekcji w szkole, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

- Współpraca z Radą Dzielnicy.

- Poznawanie dziejów narodowych

poprzez różnorodne działania

(wywiady, inscenizacje, udział w

spektaklach teatralnych,

konkursach, osądy bohaterów

literackich i historycznych ).

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Tworzenie tradycji i

obyczajów szkolnych.

- Obchody wspomnienia Bł. Męczennic z Nowogródka.

- Prowadzenie strony Internetowej szkoły.

- Prowadzenie kroniki szkoły.

- Pasowanie na przedszkolaka i ucznia klasy I .

- Organizowanie cyklicznych uroczystości: Wigilia klasowa, Festyn

Szkolny, comiesięczna Msza Święta szkolna.

 

Wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny

Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

- Doradztwo zawodowe dla uczniów.

- Przygotowanie do życia w rodzinie.

 

Wychowawcy, doradca zawodowy, nauczyciel od wychowania do życia w rodzinie.

Cały rok szkolny

ROZWÓJ  FIZYCZNY

Nauka pierwszej pomocy

przedmedycznej.

Prelekcje, pokazy, ćwiczenia

Nauczyciel

edukacji dla

bezpieczeństwa

W ciągu roku szkolnego

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

- Dzień Sportu.

- Przygotowanie do podejmowania zdrowego stylu życia: fluoryzacja w

szkole; udział w programie „Owoce
w szkole”, „Szklanka mleka”;

dożywianie w szkole- obiady, herbata;

zwracanie uwagę na prawidłową pozycję podczas siedzenia; dobranie wielkości ławek do wzrostu dzieci.

- Prelekcje, spotkania ze specjalistami – „Zdrowe odżywianie, dbanie o higienę, uprawianie sportu.

nauczyciel WF, nauczyciele, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

Uświadamianie zagrożeń

cywilizacyjnych i ukazywanie

sposobów zapobiegania

degradacji środowiska

naturalnego.

- Organizowanie konkursów oraz

programów o charakterze

ekologicznym.

- Udział w akcji ,,Sprzątanie

świata’’.

Wychowawcy

Nauczyciele

przedmiotowi

 

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

ROZWÓJ   DUCHOWY  (AKSJOLOGICZNY)

Wychowanie do wartości.

Formacja duchowa dzieci i

rodziców, oraz nauczycieli.

- Rekolekcje Wielkopostne w szkole.

-  Poranna modlitwa w klasach na rozpoczęcie dnia.

- Szkolna Msza Święta w parafii w  każdą trzecią niedzielę miesiąca.

- Spotkania formacyjne dla Rodziców.

- Wyjazdy formacyjne dla nauczycieli.

- Konkursy o tematyce religijnej dla.

- Spotkanie wigilijne dla nauczycieli i

pracowników szkoły.

- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Mszą świętą w Parafii

dla uczniów i rodziców.

 

Cały rok szkolny

Modelowanie postaw właściwego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka.

 

- Poznawanie zasad wiary i

stosowanie ich w życiu

codziennym.

- Wzmacnianie więzi wychowawca-uczeń.

-Wzajemna pomoc podczas zajęć, przerw, w szatni.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

- Włączanie się w akcje charytatywne.

Katecheci, wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym.

 

- Właściwe postawy uczniów: koleżeństwo, prawdomówność,

uczciwość, pomaganie innym – zajęcia wychowawcze

- Przyjaźń – zajęcia wychowawcze.

wychowawcy

Cały rok szkolny

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

- Budowanie systemu wartości,

wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów i ludzi w codzienności.

- Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania oraz zawierania kompromisów.

- Zwracanie uwagi na kulturę osobistą w tym kulturę języka.

 

Wszyscy pracownicy szkoły.

Cały rok szkolny

 

 

                           

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I

 

Dział pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

 

 

2. Maryja jako wzór do naśladowania.

 

 

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz życiem Męczenniczek – patronek szkoły.

 

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

- przygotowanie się do mszy św. klasowej w marcu 2021r.

 

- założenie zeszytu modlitw na miesiąc październik i przekazywanie różańca i Maryii sobie przez dzieci

- wykonywanie prac plastycznych o tematyce maryjnej;

 

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

- udział w uroczystym apelu

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

październik,

 

maj

 

wrzesień

listopad

grudzień

 

4 września, październik, marzec, maj

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

- udział we Mszy św. 20.09. 2020r. – Uroczysta Msza szkolna z poświęceniem plecaków.

 

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka - ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia. Zasady BHP. Zasady i procedury związane z pandemią Covid 19.

- Pasowanie na ucznia kl.1

 

 

wrzesień

czerwiec

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

 

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi, przestrzeganie zasad BHP, epidemiologiczne związane z pandemią Covid 19;

 

- ubieranie się, sznurowanie obuwia,

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

W ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski.

 

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

- zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn,

  godło, flaga;

- nauka hymnu państwowego.

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

 

- poznanie zabytków Polski

 

- poznanie legend o stolicach Polski;

- prezentacja miast;

 

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

3. Sprzątanie świata

 

 

2. Święto Zmarłych.

 

 

 

8. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

 

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

13. Wielkanoc

 

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

 

15. Dzień Ziemi

 

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

-Udział w apelu, sprzątanie terenu wokół szkoły;

 

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

 

- uczestnictwo w apelu adwentowym

 

- zapoznanie się z historią św. Mikołaja

- wręczanie drobnego upominku;

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej.

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową; Przygotowanie programu słowno-muzycznego kl.0-3.

- Współorganizowanie przedstawienia bożonarodzeniowego i Dnia Seniora kl.0-3.

 

 

 

- współudział w organizacji: wystrój sali,

wspólne zabawy, tańce;

 

 

- Zapoznanie z tematyką wielkanocną, Wielkiego Tygodnia, rekolekcje szkolne, udział w apelu wielkanocnym

 

 

-udział w apelu patriotycznym

 

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

- udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

październik/listopad

 

 

listopad/grudzień

 

 

listopad/grudzień

 

 

 

grudzień/styczeń/luty

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

kwiecień/maj

 

 

 

kwiecień

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

(w miarę możliwości epidemiologicznych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

 

-przewidziane akcje i konkursy:

 

Konkursy:

-Konkurs Rodzinny Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje; kl. I-III – drugi semestr

- Konkurs recytatorski „Dobre wychowanie, wartości” kl. 0-III;

- Dzień Naszych Świętych Patronów

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi semestr

 

 

Listopad/grudzień

8. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni, zimy,

  wiosny, lata

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświęconych   ochronie przyrody;

w ciągu całego roku

 

zima

 

 

 

w ciągu całego roku

 

9. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz

  umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Bezpieczeństwo.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- procedury epidemiologiczne związane pandemią Covid 19

 

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

 

wrzesień, przed feriami, wakacjami,

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji” oraz dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym, wymaganiami, kryteriami oceniania, podstawą programową, zasadami oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania.

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Działania profilaktyczno--

Wychowawcze.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

1.Wychowanie, opieka, profilaktyka

 

 

 

 

2. Uczucia

 

 

2. Realizacja Innowacji pedagogicznej w ramach zajęć rozwijających

 

 

- zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne – elementy;

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

- Na huśtawce uczuć: radość, złość, zmartwienie, nieśmiałość, troskliwość

„Uczciwość” Na zajęciach poświęconych uczciwości dzieci zapoznają się z historiami osób, które stanęły przed wyborem, czy zachować się uczciwie, czy odnieść prywatną korzyść. Następnie wykorzystując materiał obrazkowy posegregują zachowania na właściwe, akceptowalne społecznie oraz te, które nie mogą być wzorem dla innych. Pracując na macie do kodowania (lub kartach pracy) stworzą offlinowy kod, który zaprowadzi ich do „uczciwości” (pracując z robotami zaprogramują je w taki sposób, żeby przejechały obok grafik przedstawiających właściwe zachowania). „Szacunek, tolerancja” Na tych zajęciach zastanowimy się co to jest tolerancja. Dzieci poruszając się po macie zgodnie z podanymi wskazówkami odnajdą słowa kluczowe, które będą punktem wyjścia do rozmowy o szacunku i tolerancji. „Współpraca” Te zajęcia poświęcone będą pracy zespołowej. Dzieci rozłożą pracę zespołową na czynniki pierwsze, zastanowią się nad korzyściami jakie niesie, poszukają zalet takiej formy prowadzenia zajęć, zastanowią się też jak niwelować potencjalne trudności, które pojawiają się podczas pracy grupowej. Wspólnie z nauczycielem wypracują takie formy współpracy, współdziałania, które mogą funkcjonować przy zachowaniu reżimu sanitarnego i dystansu społecznego oraz takie, które są możliwe w przypadku edukacji zdalnej. Uczestnicy zajęć staną przed rozwiązaniem problemu, który będzie składał się z kilku mniejszych zadań. Każde zadanie wykona inna osoba w zespole. Sprawna komunikacja i współpraca między wszystkimi członkami zespołu pozwoli rozwiązać główny problem. „Empatia” Na tych zajęciach wykorzystane zostaną techniki dramowe. Dzieci będą miały okazję wczuć się w sytuację innych osób, zastanowić się nad ich problemami, uczuciami, trudnościami, które mogą przeżywać w danym momencie. W dalszej części zajęć skupią się na jednym wybranym bohaterze i problemie, który go spotkał. Wykorzystując matę do kodowania przeanalizują różne możliwe rozwiązania problemu, uzależnione od czynników dodatkowych. Na tych zajęciach dzieci zapoznają się z jedną z głównych konstrukcji programistycznych, z warunkami. „Odpowiedzialność” Dzieci na przykładzie opowiadania o chłopcu, który marzył o psie porozmawiają o tym czym jest odpowiedzialność. Wspólnie z nauczycielem stworzą planner, który pozwoli im łatwiej zapanować nad czasem i obowiązkami. Układając na macie do kodowania „swój dzień” zapoznają się ze znaczeniem pojęcia „pętla zawsze”. „Mądrość” Na tych zajęcia dzieci poszukają odpowiedzi na różne pytania dotyczące wartości, takie jak: • Co to są wartości? • Jak odróżniać dobre zachowania od złych? • Jak bronić swoich wartości? • Jak reagować na zachowania odbiegające od społecznie akceptowalnych? • Jak krytycznie podchodzić do treści umieszczonych w reklamach, internecie, grach itp. W kolejnych kroku zaprojektują symbole graficzne przedstawiające różne wartości, a następnie z ich wykorzystaniem stworzą piramidę wartości. „Pomoc” Kto to jest bohater? To pytanie będzie przewijać się na zajęciach poświęconych omawianemu zagadnieniu. Dzieci zastanowią się dlaczego warto pomagać innym osobom i w jaki sposób to robić, żeby czuli się dobrze z naszą pomocą. W kolejnym kroku zastanowią się, czy można być bohaterem w codziennych czynnościach.

 

w ciągu całego roku

 

 

 

Opracowała mgr Anna Słapińska-Pięciak

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE II

Dział pracy wychowawczo-profilaktycznej

 

Formy realizacji, zadania

Termin

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

2.Wspominamy Bł. Siostry Męczennice z Nowogródka- Patronki Szkoły

 

 

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

 

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

 

- zapoznanie z historią ich życia i męczeństwa;

 

 

 

- wspomnienie ,

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

4.IX.

 

 

25.XI.

2. Organizacja zespołu

klasowego

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do klasowej mszy św. w marcu 2019

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

 

 

w ciągu całego roku

 

3. Praca dla siebie

i innych

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

 

 

 

4. Uczenie planowania dobrej organizacji własnej pracy

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie

   przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- organizacja i udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

-nauka organizacji swojej pracy

-systematyczne ocenianie uczniów -

w ciągu całego roku

 

4.  Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

1. Symbole narodowe.

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

 

3. Stolica Polski.

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

 

 

- Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.

- kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec symboli narodowych państwowych i szkolnych.

Zapoznanie z hymnem i symbolami Polski.

- zapoznanie z symbolami narodowymi i europejskimi oraz okazywanie im szacunku, kształtowanie stosownego zachowania podczas uroczystości szkolnych, jak również podczas śpiewania hymnu narodowego, hymnu szkoły.

- zapoznanie z miejscami pamięci w najbliższej okolicy.

- poznanie postaci wybitnych Polaków.

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

5. Kształcenie hierarchii wartości. Tradycje i zwyczaje rodzinne, wspieranie akcji charytatywnych.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

- Rozwijanie swoich zainteresowań recytatorskich, czytelniczych, wokalnych, plastycznych.

- Organizowanie spotkań związanych z tradycjami rodzinnymi (opłatek, życzenia świąteczne, itp.

- Pamiętanie o dniach ważnych dla rodziny: Święta Bożego Narodzenia , Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty.

- Kształcenie u dziecka właściwego odbioru dzieł poprze kontakt z różnymi formami sztuki- wycieczki do kina, oglądanie wystaw, wyświetlanie filmów

- Propagowanie działalności charytatywnych. Uwrażliwianie na potrzeby innych. Budzenie gotowości

Góra Grosza, zbiórka darów i inne.

- Pogadanki kształtujące empatię.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

-Przeprowadzenie w klasach diagnoz wstępnych i obserwacji podczas bieżącej prac.

 

w ciągu całego roku

 

 

 

7. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

 

 

2. Sprzątanie świata

 

3. Święto Zmarłych.

 

 

 

4. Adwent

 

 

5. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

 

 

6. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

7. Jasełka, wigilie klasowe

8. Dzień Seniora

 

 

 

9. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

10. Wielkanoc

 

 

 

11. Uroczystość 3 Maja

 

 

12. Dzień Ziemi

 

 

13. Dzień Dziecka, Dzień Mami i Taty, Dzień Sportu

 

 

 

 

14. Zakończenie roku szkolnego.

- udział we Mszy św. na początek i na koniec roku szkolnego.

 

 

 

- sprzątanie terenu wokół szkoły;

 

 

 

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

 

 

- udział w apelu adwentowym;

 

- pisanie listu do Św. Mikołaja;

- udział w spotkaniu z Mikołajem;

 

 

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej;

- przygotowanie wspólnie z kl.0-3  programu Uroczystej Szkolnej Wigilii ;

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- Współorganizowanie Jasełek i wystawienie ich w szkole oraz podczas Dnia Seniora ;

 

 

- współudział w organizacji: wystrój sali, wykonanie

  masek; wspólne zabawy, tańce;

 

- przystrojenie szkoły

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

 

 

 

 

 

- udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

w ciągu całego roku

 

8. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom oraz seniorom,

-udział w  akcjach  i konkursach .

 

- prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów kl. II

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

9. Poszanowanie

przyrody.

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

 

 

 

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów każdej pory roku

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświeconych   ochronie przyrody;

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- zabawy relaksujące;

- Zapobieganie wadom postawy:

- dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia,

- przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas czytania i pisania.

- pogadanki, scenki rodzajowe dotyczące przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

-zajęcia rekreacyjno-sportowe,

- prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

- uczestnictwo w programie profilaktycznym,, Fluoryzacja zębów’’

-uczestniczenie w Ogólnopolskim PROGRAMIE 5 KROKÓW DO ZDROWIA

- Dbanie o higienę jamy , pogadanki nt wdrażania zasad higieny osobistej oraz zapobiegania próchnicy zębów, wdrażanie zasad zdrowego odżywiania ( negatywna rola słodyczy – przyczyną próchnicy).

- poznawanie zasad zdrowego odżywiania :

- umiejętne przygotowywanie zdrowych posiłków,

- wzbogacanie wiedzy nt. zasad higieny podczas przygotowywania posiłków,

- uczestnictwo w akcjach,, Owoce i warzywa w szkole’’, ,,Mleko w szkole

- poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami ,

- Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:

- organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

- udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych –  BASEN ( II półrocze)

- Dzień Sportu

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

11. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole: na przerwach, podczas lekcji, na wycieczkach i poza nią/

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

3. Bezpieczeństwo w różnych obszarach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji , przerw i podczas wyjść, wycieczek;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

- poznawanie ważnych numerów alarmowych, wiemy w jaki sposób formułować komunikaty z prośbą o pomoc: filmy edukacyjne, scenki rodzajowe, pogadanki.

- poznawanie zasad i reguł gier i zabaw ruchowych.

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w sali lekcyjnej oraz w szkole.

- prawidłowo zachowujemy się podczas wycieczek i spacerów.

- racjonalne korzystanie z TV i gier komputerowych.

- odpowiedzialnie korzystamy z Internetu i mediów społecznościowych, wiemy o zagrożeniach płynących z sieci.

- umiejętne i gospodarne korzystanie z klasopracowni, urządzeń szkolnych i przyborów sportowych.

- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

-poznajemy nasze prawa i obowiązki zapisane w STATUCIE SZKOŁY oraz rolę dyrektora i wychowawcy w szkole.

-zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa (procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole i postępowania w sytuacjach nietypowych) – pogadanka, podanie strony internetowej

 

w ciągu całego roku

 

 

12. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami; zajęcia warsztatowe z zakresu wychowania i opieki podczas spotkań z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, Dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi uczniami społeczności szkolnej.

1.Integracja

2. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

3.Doskonalenie kultury bycia.

-wspólne przestrzeganie kontraktu klasowego, reagowanie na wszelkie przejawy przemocy. -ukazywanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka:

- jesteśmy mili, uprzejmi i koleżeńscy.

- kulturalnie uczestniczymy w różnych formach współzawodnictwa.

- chętnie pracujemy na zajęciach w zespole kolegów,

- bierzemy udział w konkursach szkolnych: pogadanki, drama, scenki , fragmenty literatury dziecięcej.

-organizujemy i bierzemy udział w imprezach integracyjnych np. Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, , rozgrywki sportowe, Dzień Dziecka.

- współdziałamy w grupie rówieśniczej i wykazujemy odpowiedzialność za efekty pracy.

- odpowiedzialne i sumienne wywiązujemy się z obowiązków szkolnych. Wskazujemy w tekstach literackich przykłady obrazujące właściwe zachowanie – pogadanki, rozmowy kierowane, przykłady z literatury dziecięcej , drama.

 

 

w ciągu całego roku

 

14. Eliminowanie napięć psychicznych

spowodowanych niepowodzeniami

szkolnymi

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych

 

- otrzymywanie wsparcia w zakresie rozwoju umysłowego, emocjonalno – społecznego i fizycznego
( udział w zawodach sportowych , konkursach plastycznych, spotkania z logopedą- ocena stanu wymowy)

- indywidualne rozmowy wychowawcą.

-wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną -kierowanie uczniów na badania specjalistyczne ;

-wiemy, do kogo możemy zwrócić się z prośbą o pomoc -pogadanki

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 

w ciągu całego roku

 

 

15. Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

 

 -informowanie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka w szkole i poza nią - zebrania, rozmowy indywidualne i telefoniczne.

-rozpoznawanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów – informowanie na bieżąco rodziców o skutecznych sposobach prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych ;

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

16. Preorientacja zawodowa.

 

 - świat zawodów- Poznajemy zawody naszych rodziców: -odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie np. murarz, fotograf, lekarz, kucharz.

- rynek edukacyjny: po co się uczę? - rozmowy, projekcje filmów, znane postacie, zaproszeni goście.

-poznanie własnych zasobów: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron: uczeń opisuje swoje zainteresowania i określa w jaki sposób może je rozwijać.

- udział w wycieczkach organizowanych w celu przybliżenia pracy i poznania wybranych zawodów,

 

Cały rok szkolny

 

Opracowała : mgr Jolanta Materna

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III

Dział pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

 

2. Błogosławione Męczennice z Nowogródka – patron szkoły zapoznanie z ich męczeństwem .

 

3. Różaniec w moim życiu

 

 

4. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

5. Przygotowanie do I Komunii świętej

 

- udział Mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

 

- oglądanie prezentacji o bł. Męczennicach;

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

 

- konkurs na najciekawiej wykonany różaniec

 

- przygotowanie apelu o Bł. Franciszce Siedliskiej

 

 

 

 

- katechezy dodatkowe przygotowujące do Komunii

w ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

 

 

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

cały rok

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej

- omówienie zasad funkcjonowania w szkole w czasie epidemii

- ustalenie stref uczniów kl I-III

- uwrażliwienie na odpowiedzialne zachowania i stosowanie się do zaleceń w czasie epidemii

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

 

 

wrzesień

czerwiec

 

 

wrzesień

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- tworzenie gazetki klasowej przez uczniów

 

 

- przybory szkolne, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

 

 

- organizowanie przerw w czasie pandemii

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

w ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski.

 

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

 

5. Narodowe czytanie

- utrwalanie wiedz o symbolach narodowych: hymn,

  godło, flaga;

- zachowywanie godnej postawy podczas śpiewu Hymnu Państwowego

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

Udział w  Apelu z okazji rocznicy niepodległości

 

 

- poznanie zabytków Warszawy;

- Warszawa siedzibą władz RP.

 

Juliusz Słowacki – „ Balladyna”

- czytanie noweli, różnych tekstów literackich przez rodziców, dziadków, nauczycieli, dzieci – dzieciom.

- zorganizowanie spotkania z poetą,

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

wrzesień

październik

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

2. Wspomnienie bł. Męczennic z Nowogródka

 

3. Sprzątanie świata

 

4. Święto Zmarłych.

 

 

 

5. Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

6. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

13. Wielkanoc

 

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

 

15. Dzień Ziemi

 

 

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

 

 

17. Festyn Szkolny

 

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

 

- oglądanie prezentacji o błogosławionych, rozmowa ich oddaniu życia za rodziny.

 

-Udział w apelu kl VIII, sprzątanie terenu wokół szkoły

 

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

 

- przygotowanie apelu na cześć założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

- udział w apelu na rozpoczęcie Adwentu

- pisanie listu do Św. Mikołaja;

- wręczanie drobnego upominku;

- udział w spotkaniu z Mikołajem;

- poznanie legend.

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej. Dekoracja świąteczna korytarza szkolnego.

 

 

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- zorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia Seniora dom Strażaka lub nowa sala gimnastyczna naszej szkoły.

 

 

- współudział w organizacji: wystrój sali, wykonanie

  masek; wspólne zabawy, tańce;

 

 

- zwyczaje świąteczne, oglądanie prezentacji, rozmowa.

 

 

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

 

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

 

 

- współorganizowanie festynu

 

 

 - udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

Październik/listopad

 

listopad

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

styczeń

 

 

 

luty

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

-przewidziane akcje i konkursy:

Dzień Naszych Świętych Patronów

Przegląd Pieśni Patriotycznej

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przegląd Pieśni Maryjnej i Religijnej

Przegląd Talentów

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

październik

listopad

styczeń

maj

czerwiec

8. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni,

  wiosny.

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświęconych   ochronie przyrody;

w ciągu całego roku

 

zima

 

 

 

w ciągu całego roku

 

9. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem, rehabilitantem,

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz

  umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Bezpieczeństwo.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

 

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- spotkanie z policjantem;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

 

wrzesień, przed feriami, wakacjami,

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Działania profilaktyczno--

wychowawcze:

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wychowanie, opieka, profilaktyka

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, dziennika

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

 

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

Opracowała: mgr Katarzyna Milena Gawron

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV

Cel wychowania:

Wzmacnianie poczucia swojej wartości,

wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje

oraz budowanie poczucia więzi z grupą.

 

Planowane efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.
 • Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.
 • Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań.
 • Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach, zawodach sportowych, akademiach.
 • Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych.
 • Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu.
 • Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością.
 • Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości.
 • Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje.
 • Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i naukę.
 • Uczeń zna historię swojej ojczyzny.
 • Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania się i higieny osobistej oraz negatywne skutki uzależnień.

 

Tematyka godzin wychowawczych:

 

 1. Wybór samorządu klasowego.
 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki ucznia.
 3. Dbamy o nasze najbliższe środowisko.
 4. Jak poznać swoje mocne strony?
 5. Jak zabawy integrują klasę?
 6. Jak zrobić coś dobrego dla innych?
 7. Jak skutecznie działać w zespole?
 8. Poznanie strategii efektywnego uczenia się.
 9. Ja w grupie.
 10. Dlaczego złość jest nam potrzebna?
 11. Co wydarzyło się wydarzyło 11 listopada?
 12. Po co tworzyć plan?
 13. Jak zdrowo się odżywiać?
 14. Czy nasza klasa jest zgrana? Doskonalimy komunikację między nami.
 15. Jak wpaść na świetny pomysł?
 16. Jak uczyć się na własnych błędach?
 17. Co robić aby spełniać marzenia?
 18. Moje zainteresowania.
 19. Dlaczego czasem lepiej w drużynie?
 20. Rozwijamy empatię i zrozumienie.
 21. Analizujemy i oceniamy nasze zachowanie w I półroczu.
 22. Jak radzić sobie ze stresem?
 23. Higiena osobista warunkiem zdrowia.
 24. Klasowe mikołajki.
 25. Kiedy śmiech może mi pomóc?
 26. Jak być asertywnym?
 27. Nasza klasa przy wigilijnym stole.
 28. Jak rozciągnąć czas?
 29. Rozmawiamy o Konstytucji 3 maja.
 30. Życie bez nałogów.
 31. Dzień Matki –jaka jest nasza mama?
 32. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?
 33. Wybieram ten zawód bo…
 34. Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce.
 35. Bezpieczne i wesołe wakacje

 

Opracowała: mgr Renata Masłowska

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE V

Wrzesień

 • Wybory samorządu klasowego. Propozycje tematyki godzin wychowawczych.
 • Dlaczego ludzie ze sobą rywalizują? Rozwiązywanie klasowych konfliktów.
 • Udział w akcji - " Sprzątanie Świata - Plastik? Rezygnuje. Redukuję. Segreguję.”
 • Jakie mamy prawa i obowiązki? Zasady oceniania w naszej szkole.

 

Październik

 • Poczucie współodpowiedzialności za klasę.
 • Ustalenie zasad współżycia w klasie. Konieczność przestrzegania określonych norm.
 • Apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 • Bezpieczna droga do i ze szkoły.
 • W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?

 

Listopad

 • Jak się uczę? Efektywność uczenia się.
 • Dlaczego Święto Niepodległości jest polskim świętem narodowym?
 • Jakie zawody nas interesują?
 • Zasady zdrowego odżywiania.

 

Grudzień

 • Mikołaj w naszej klasie.
 • Gdy zabłysną świeczki na choince... Święta Bożego Narodzenia w moim domu.
 • Spotkanie przy wspólnym opłatku klasowy.

 

Styczeń

 • Oto ja. Poznajemy siebie.
 • Ekologia w naszym domu.
 • Pierwszy semestr we naszej klasie.
 • Półrocze - ocena osiągnięć klasy.

 

 

 

Luty

 • Nasze zainteresowania.
 • Kim chcę zostać? Praca zawodowa naszych rodziców.

 

Marzec

 • Dzień Kobiet w naszej klasie.
 • Dzień Liczby Pi.
 • Bądź mądry - oszczędzaj. Moje wydatki i oszczędności.
 • Powitanie wiosny.
 • Wielkanocne zwyczaje i tradycje.

 

Kwiecień

 • Zwierzęta domowe – nasi milusińscy.
 • Kultura nie tylko od święta.
 • Papieros i alkohol - wróg czy przyjaciel?
 • Konstytucja 3 Maja.

 

Maj

 • Sport to zdrowie.
 • Czy potrafisz odmawiać? Jak być asertywnym?
 • Moi rodzice - kim są dla mnie?
 • Dzieciństwo - kraina spokoju.

 

Czerwiec

 • Od września do czerwca - wydarzenia w naszej klasie.
 • Próba samooceny - moje wady i zalety.
 • Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji.
 • Podsumowujemy naszą pracę w tym roku szkolnym.

Opracowała: mgr Judyta Wójcik - Pawlecka

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VI

Tematyka, zadania i formy realizacji:

 • Wiara: wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem przez własny przykład, udział we mszach św. szkolnych, wspólna modlitwa, udział w rekolekcjach wielkopostnych, , godne zachowanie podczas modlitwy i w miejscach kultu, Zapoznanie z życiem i dziełem bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
 • Organizacja zespołu klasowego: zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia; omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór, zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego, rozmowa na temat kulturalnego zachowywania się w szkole, w domu, w miejscach publicznych, ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.
 • Praca dla siebie i innych: jak przygotować się do szkoły?, Ład i porządek w tornistrze, pomoc koleżeńska, poszanowanie mienia Szkoły i własnych książek czy przyborów szkolnych.
 • Jestem Polakiem: zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn, godło, flaga;

przypomnienie hymnu państwowego, udział w apelach, poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

 • Przygotowanie do życia w rodzinie i świecie: ja i moja rodzina, opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej zwyczajach, wypowiadanie się na temat członków rodziny; prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi, wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz członków rodziny; wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów; budzenie i rozwijanie szacunku do rodziców i rodzeństwa, doradztwo zawodowe.
 • Udział w ważniejszych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, msze szkolne, Uroczystość Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Adwent, spotkanie ze św. Mikołajem, Wigilia szkolna i klasowa, jasełka, Dzień Seniora, zabawa karnawałowa. apel wielkanocny, uroczystość 3go Maja, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, rocznica 100 urodzin św. Jana Pawła II, urodziny klasy 5, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, zakończenie roku szkolnego.
 • Uczeń aktywny: organizowanie wyjazdów, aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach; rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach publicznych, udział w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych, pomoc w przygotowywaniu inscenizacji, prezentowanie się rodzicom, przewidziane akcje i konkursy, Dzień Naszych Świętych Patronów, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Maryjnej i Religijnej, przegląd Talentów.
 • Zdrowie i wypoczynek: dbanie o swoje zdrowie i higienę, aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu, organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu, dostosowanie ubioru do pory roku, dobre organizowanie czasu wolnego, rozmowa na temat higieny osobistej, spotkanie z higienistką szkolną, zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki, w domu, zachowywanie prawidłowej postawy ciała, zapoznanie się ze zdrowym stylem życia; asertywność.
 • Bezpieczeństwo: bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą, zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw, pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, zimowych oraz bezpiecznych wakacji, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, po co pierwsza pomoc;
 • Współpraca z rodzicami: . zapoznanie z planem pracy wychowawczej, spotkania z rodzicami, indywidualne kontakty z rodzicami, a także za pośrednictwem e-dziennika, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, wspólne organizowanie imprez i uroczystości, udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;
 • Działania profilaktyczno-- wychowawcze: Wychowanie, opieka, profilaktyka, zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń.
 • Doradztwo zawodowe – zapoznanie z możliwościami pracy w różnych zawodach, rozmowy na temat wyboru zawodu, przygotowanie do pełnienia wybranego zawodu; poznanie siebie, swoich talentów, mocnych i słabych stron.
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Przybliżona tematyka zajęć

Organizacja pracy w klasie VI. (Przypomnienie Statutu, kryteriów oceniania zachowania, praw i obowiązków ucznia), wybór samorządu klasowego i szkolnego. (Przydział obowiązków na nowy rok szkolny w klasie i szkole), Sprzątanie świata – wspólnie dbamy o najbliższe otoczenie. (o czym chcieliby rozmawiać uczniowie?), Dzień chłopaka – klasowe święto naszych kolegów , Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej –apel szkolny, zajęcia z pedagogiem szkolnym, Kim jestem – test, Doradztwo zawodowe. Jak może wyglądać moja przyszłość jeśli…, Święto Niepodległości – akademia, przygotowanie liturgii mszy św. szkolnej, przygotowujemy zabawę andrzejkową, wycieczka klasowa – mikołajki, Wigilia klasowa, bezpieczne ferie zimowe, jak rozciągnąć czas?, zajęcia z pedagogiem szkolnym, klasowe kino wartościowych filmów, Czy lenistwo to mój problem?, Warto spełniać marzenia, Jakie zalety ma stres?, Piszę do Ciebie list, bo … - poczta dobrego słowa, Powitanie wiosny. Zabawy integrujące grupę, Apel wielkanocny, Wolontariat – po co mi to?, Doradztwo zawodowe, Spotkanie z pedagogiem szkolnym, wycieczka klasowa, quiz wiedzy o szkole, bezpieczne wakacje.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, cały zespół klasowy.

 

Opracowała: mgr Ewelina Toczek-Dziedzic

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII

TEMATYKA

CELE WYCHOWAWCZE

 

1. Dzień Patrona Szkoły. Narodowe czytanie

·         Poznawanie Patrona szkoły

·         Popularyzacja czytelnictwa

 

2.  Przypomnienie zasad BHP i zasad zachowania w klasie.

 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
 • Poznanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 • Zapoznanie z zasadami BHP

 

3. Akcja ,,Sprzątanie świata".

 • Sens organizowania akcji ,,Sprzątanie świata"
 • Zachęcanie uczniów do segregacji śmieci

 

4. Tydzień wychowania Budujemy więzi.

 • Kształtowanie świadomości dojrzałego życia w społeczeństwie, opartego o wzajemne więzi;
 • Refleksja nad sensem wspólnoty, relacji, egoizmu

 

5. Dzień chłopaka

 • Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • Kontynuowanie tradycji klasowych.

 

6. Święto Aniołów Stróżów.

 • Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • Kontynuowanie tradycji klasowych.

 

7. Dlaczego ludzie pracują…

 • poznawanie czynników wpływających na wybory zawodowe
 • rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,
 • zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne specjalności zawodowe,

 

8. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 • kształtowanie szacunku do nauczycieli i wartości nauczania

 

9. Zdrowe żywienie – sałatka owocowa

 • Propagowanie zdrowego żywienia
 • Rozwijanie umiejętności kulinarnych

 

10. Śpieszmy się kochać ludzi..

 • docenianie wartości życia i uświadamianie sobie jego kruchości
 • szacunek dla życia szczególnie wobec nienarodzonych i starszych

 

11. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada)

 • kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
 • kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej.

 

12. Apel o bł. Franciszce Siedliskiej

 • Wychowanie do wartości
 • Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich

 

13. Wybieramy zawód

 • poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
 • rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów.

 

14. Apel adwentowy

 • Wychowanie do wartości
 • Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich

 

15. Mikołaj w naszej klasie.

 • umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • kontynuowanie tradycji klasowych.

 

16. Jakie są nasze marzenia?

 • Określanie własnych zainteresowań, zdolności oraz kompetencji
 • Dzielenie się marzeniami odnośnie wyboru zawodu

17. Przygotowanie kartek świątecznych

 • Pielęgnowanie tradycji świątecznych
 • Ćwiczenie kreatywności i samodzielności w pracy

18. Wigilia klasowa

 • Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • Kontynuowanie tradycji klasowych.

19. Oceniamy swoje zachowanie

 • kształtowanie szacunku wobec nauczycieli i rówieśników
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postawy i czyny

20. Higiena osobista warunkiem zdrowia.

 • wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny,
 • utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy posiłku.

21. Zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

 • ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
 • pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.

22. Umiejętności – od przeszłości do przyszłości

 • wskazywanie różnych sposobów zdobywania wiedzy
 • odnajdywanie indywidualnego sposobu nauki

23. Świętowanie Dnia Kobiet w naszej klasie

 • umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • kontynuowanie tradycji klasowych.

24. Robimy zdrowe kanapki

 • Propagowanie zdrowego żywienia
 • Rozwijanie umiejętności kulinarnych

25. Jestem jaki jestem

 • Określanie własnych zainteresowań, zdolności oraz kompetencji

26. Apel wielkanocny

 • wdrożenie do działalności zespołowej,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych zadań,

27. Dzień Ziemi - 22 kwietnia

 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.

28. Czy znasz swoją małą ojczyznę

 • poznawanie historii swojego regionu
 • pielęgnowanie korzeni i tradycji regionalnych

29. Konstytucja 3 Maja.

 • zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi w kraju i w świecie,
 • uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju.

30. Bezpieczeństwo w sieci

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu
 • zagrożenia w sieci

31. To jest ciekawy zawód

 • poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
 • rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów.

32. Chcę być samodzielny

 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów

33. Wystawianie ocen z zachowania.

 • współudział uczniów w ocenie,
 • sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.

34. Bezpieczne spędzanie wakacji

 • znajomość znaków i sygnałów drogowych,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji,

35. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

 • zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu.
         

 

Opracowała: mgr Marta Domagała

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VIII

 

 1. Przypomnienie zasad BHP. Udział w Narodowym Czytaniu 2020.
 2. Organizacja pracy naszej klasy – wybór samorządu klasowego.
 3. Sprzątanie świata.
 4. Przedstawienie uczniom informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty.
 5. Klasowy Dzień Chłopaka.
 6. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 7. Jan Paweł II – święty stulatek.
 8. Opowiadam innym o swoich pasjach.
 9. Moje marzenia – moja przyszłość.
 10. Śpieszmy się kochać ludzi…
 11. Raz, dwa, trzy, grasz i Ty! – czas wolny przy grach planszowych. (2 lekcje)
 12. Przygotowanie dekoracji świątecznych. (2 lekcje)
 13. Mikołajki klasowe.
 14. Próbny egzamin ósmoklasisty.
 15. Wigilia klasowa.
 16. Pułapki uzależnień. (2 lekcje)
 17. Oceniamy swoje zachowania.
 18. Jak bezpiecznie spędzić ferie?
 19. Dobre kino nie jest złe. (2 lekcje)
 20. Tworzymy scenariusz akademii na zakończenie szkoły podstawowej.
 21. Przygotujmy się do Wielkanocy.
 22. Dzień Ziemi.
 23. Wyjście do teatru / filharmonii.
 24. Konstytucja 3 Maja.
 25. Przygotowujemy się do wycieczki klasowej.
 26. Przygotowujemy akademię na zakończenie szkoły podstawowej.
 27. Nasze plany na przyszłość.

Opracowała: mgr Justyna Barabasz

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet wśród nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program opracował zespół w składzie:

 1. P. Agnieszka Matuszewska - Szostak,
 2. P. Katarzyna Ozga

 

Pobierz kartę zgłoszenia - kliknij tutaj !

Plik wykazu podręczników do pobrania - KLIKNIJ

Plan lekcji i zajęć dodatkowych wszystkich oddziałów na rok szkolny 2021/2022: POBIERZ

Wykaz programów nauczania do pobrania