STATUT

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie
im. Sióstr Męczennic z Nowogródka

  

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 • 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic z Nowogródka
 2. Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. Rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. Uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 5. Wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;

Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Rzeszowie  im. Sióstr Męczennic z Nowogródka;

 1. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;
 2. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły;
 3. Osobie Prowadzącej – rozumie się Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska
 4. Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

 

 

 • 2
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie Sióstr Męczennic z Nowogródka;
 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. św. Jakuba 2 w Rzeszowie.
 4. Osobą prowadzącą jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 8. Do obwodu szkoły należą następujące ulice Rzeszowa: Dębicka (nr nieparzyste od 377 wzwyż i parzyste od 614 wzwyż), św. Jakuba, por. H. Pisarka, Żurawinowa, Kalinowa, Brzoskwiniowa, św. Rodziny, Leszczynowa, Pigwowa, Samorządowa, Gronowa.
 9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

 

 

 • 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania;
 5. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 6. W oddziale przedszkolnym spełniane są warunki przewidziane dla przedszkoli publicznych w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz zatrudnienia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

 • 4
 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 • celów i zadań statutowych,
 • programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
 2. Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły.
 3. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły mówiącymi, że na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.

 

 • 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

 

 • 6

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 • umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 • dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 • wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 • umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
 • wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
 • uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 • dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 • uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

 

 • 7

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

 

 

 • 8

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 

 

 • 9
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy dostosowane do aktualnych potrzeb.

 

 

 

 

 • 10
 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.
 2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 3. W pracy wychowawczej szkoła stawia sobie za wzór św. Jana Pawła II, podkreśla wartość obecności nie tylko z innym, ale też dla drugiego człowieka oraz podejmuje budowanie wyobraźni miłosierdzia.

 

 • 11
 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 2. Wszyscy nauczyciele pracownicy szkoły i oddziału przedszkolnego są zobowiązaniu do przestrzegania Zasad i norm ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą „Kodeks Bezpieczeństwa” obowiązującego w placówkach prowadzonych przez Zgromadzanie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska.
 3. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

 

 

 

 

Rozdział 4

Organa szkoły i ich kompetencje

 

 

 • 12

Organami szkoły są:

 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski,

 

 

 • 13
 1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo–wychowawczej.
 3. Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje Wicedyrektor.
 • 14

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

 

 

 • 15
 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w szkole.
 2. Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.

 

 

 • 16
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • opracowuje plan pracy szkoły oraz oddziału przedszkolnego, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz arkusz organizacyjny;
 • po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
 • odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 • współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
 • sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 1. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 2. może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
 3. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie działalności opiekuńczej i innowacyjnej;
 • odpowiada za dokumentację szkoły;
 • wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

 

 

 • 17
 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.

 1. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 2. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
  • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

 

 

 • 18
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 

 • 19
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 • 20
 1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, podmiot prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 

 • 21
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 • 22

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.
 2. Do Rady Rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).

 

 

 • 23

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym w wolontariacie;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorzą

 

 

 • 24
 1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

 

 

 • 25
 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.

 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 26. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

 

 

 • 26
 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
 • rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
 • w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
 • w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
 • gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi szkoły.
 1. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 2. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 4. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 

 

 • 27
 1. W szkole mogą działać wolontariaty, stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

 

 

 

Rozdział 5

Organizacja szkoły

 

 

 • 28
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 8. W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i formacji – w ciągu roku szkolnego.

W uroczystości i święta kościelne oraz w inne dni ustalone w szkole – uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy św.

 1. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 • 29
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę – po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty w Rzeszowie.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 6. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku papierowym lub elektronicznym.

 

 

 • 30
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

 

 

 • 31
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
  • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  • rozwijanie samodzielności;
  • pobudzanie ciekawości poznawczej;
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 4. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

 

 

 • 32

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

 

 

 • 33
 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  • biblioteki,
  • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  • pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

 

 

 • 34
 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  • realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  • udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

 • gromadzi i opracowuje zbiory,
 • udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
 • organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
 • tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
 • współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

 

 

 • 35

 

1.W szkole może działać koło wolontariatu.

 1. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 2. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
 3. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowaniu spotkań i występów;

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, także w ramach pomocy uczniom przebywającym na szkolnej świetlicy;

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej;

4) pomagać w organizacji zajęć dla dzieci przebywających na świetlicy.

 1. Samorząd Uczniowski może wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu w sposób określony w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rada wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym i decyduje o działaniach do realizacji.
 3. Struktura rady wolontariatu i jej szczegółowe kompetencje zawarte są w regulaminie Koła Wolontariatu.

 

 

 

 

Rozdział 6

Cele, zadania i organizacja oddziału przedszkolnego

 

 

 • 36
  1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
 • wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:
 1. pomoc w rozwijaniu umiejętności,
 2. naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 4. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 5. dbanie o sprawność fizyczną dzieci;
 • rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych;
 • wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka;
 • przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

 

 

 • 37
  1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
 • rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań;
 • rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

 

 

 • 38
 1. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.
 2. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji.
 3. Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.
 4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.
 5. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.
 6. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 7. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.
 8. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 9. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.
 10. Godziny pracy oddziału przedszkolnego są takie same jak godziny pracy Szkoły.
 11. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6 i 5 letnie, a w przypadku małej liczby dzieci dopuszcza się przyjmowanie dzieci 4 letnich za zgodą dyrektora szkoły.

 

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 

 

 • 39
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 • 40
 1. Tworzy się stanowisko Wicedyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Obowiązki Wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora.

 

 

 

 

 

 • 41
 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  • realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
  • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  • prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  • dbanie o poprawność językową uczniów;
  • zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  • włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
  • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów;
  • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  • ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
  • powierzone jego opiece mienie szkoły;
  • doskonalenie zawodowe i formację religijną;
  • właściwy wybór programu nauczania.

 

 

 • 42
 1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 • 43
 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  • tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
  • otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
  • ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
  • organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  • utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

 

 

 • 44
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

 

 • 45
  1. Szkoła zatrudnia pedagoga, logopedę i terapeutę pedagogicznego.
  2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;   

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 46
 1. Do zadań logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 47
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 48
 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

 

 

 • 49
 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym przez Osobę Prowadzącą.

 

 

 • 50
 1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2) poradniami specjalistycznymi;

3) pracodawcami;

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

 1. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje zatrudniony przez Dyrektora nauczyciel.
 2. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, rodziców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1) w dniach otwartych szkół zawodowych;

2) w targach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

 

 

 • 51

Uczniowie mają prawo do:

 • dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 • życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
 • znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • otrzymania pomocy w przypadku trudności;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
 • wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
 • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

 

 

 • 52

Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
 • włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 • systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
 • kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 • godnego reprezentowania szkoły,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • noszenia na terenie szkoły właściwego stroju określonego przez szkołę
 • usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły.

 

 

 • 53

1.Ustalony w szkole strój galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

 • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 • jednoczy wspólnotę uczniów;
 • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 • pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.
 1. Na strój galowy składa się plisowana, granatowa spódniczka, biała bluzka z kołnierzykiem i musznik z logo szkoły dla dziewcząt oraz ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula, granatowa kamizelka oraz krawat z logo szkoły dla chłopców, a także eleganckie buty (dziewczyny – baleriny lub półbuty, chłopcy – półbuty.
 2. Wygląd zewnętrzny ucznia:
  • powinien być schludny i skromny;
  • włosy uczniów nie mogą zasłaniać twarzy, długie włosy powinny być związane,
  • spodnie i spódnice powinny być tuż przed kolano lub dłuższe.
  • bluzki nie powinny odsłaniać brzucha, ramion, pleców i mieć głębokich dekoltów.

 

 

 • 54
 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 • picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 • noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 • stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 • przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych,
 • nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 • farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci i noszenia ekstrawaganckiej odzieży,

opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad korzystania na terenie Szkoły oraz poza jej budynkiem podczas innych zajęć szkolnych z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
 2. a) podczas wszelkiego rodzaju zajęć oraz przerw uczniowie nie mogą mieć włączonych telefonów komórkowych, ani też posiadać żadnego sprzętu elektronicznego, w tym: smartwatchów i aparatów fotograficznych;
 3. b) telefonu komórkowego można użyć podczas lekcji - na wyraźne polecenie nauczyciela, na korytarzu za pozwoleniem nauczyciela, jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach;
 4. c) nieuzasadnione użycie telefonu, bądź urządzenia wymienionego w podpunkcie 2a) skutkuje pisemną uwagą w dzienniku elektronicznym;
 5. d) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież w/w sprzętu.

 

 

 • 55

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 • zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
 • zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
 • zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
 • udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
 • uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
 • realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
 1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
 2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
 3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z internetu;
 4. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
 • ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 • wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
 • bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań

 

 

 • 56

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  • rzetelną naukę i pracę społeczną;
  • dzielność i odwagę;
  • 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy;
  • pochwała dyrektora wobec szkoły;
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  • nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  • nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  • naruszanie nietykalności cielesnej;
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  • udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
 • upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 • upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 • obniżenie oceny z zachowania;
 • nagana dyrektora;
 • złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 1. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
 2. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
  • świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  • notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  • niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  • ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 3. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 4. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 5. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 6. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)   wychowawcy oddziału;

2)   pedagoga;

3)   samorządu uczniowskiego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 

 

 

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 

 • 57

Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

 

 

 • 58
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
 3. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.

 

 

 • 59
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 58 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 

 • 60
 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
  • wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
  • zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 • 61
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 64 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
 • kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
 • pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
 • dyktanda;
 • ćwiczenia i zadania praktyczne;
 • ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
 • ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
 • prace długoterminowe i prace projektowe;
 • inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 1. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
 2. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
 3. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
 4. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 5. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 7. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
 8. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.
 9. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
 • w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
 • w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 

 

 • 62
 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonej przez siebie formie i terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania pracy.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela, nie później jednak niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem, nie później jednak niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do niezapowiedzianej kartkówki, a także braku zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
  • jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  • dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
 8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.
 • 63
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  1. śródroczne,
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 3. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe.
 4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

 

 

 • 64
 1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
  • stopień celujący – 6;
  • stopień bardzo dobry – 5;
  • stopień dobry – 4;
  • stopień dostateczny – 3;
  • stopień dopuszczający – 2;
  • stopień niedostateczny – 1.
 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.
 4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.
 5. Przy ocenach bieżących przewiduje się stosowanie „+” oraz „-”.

 

 

 • 65
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

 

 1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

1) Uczeń Szkoły otrzymuje wzorowe zachowanie, w przypadku gdy:

 1. a) wykazuje postawę twórczą, inicjuje różnorodne działania, pełni funkcje w Szkole lub klasie;
 2. b) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły lub klasy, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych;
 3. c) jest obowiązkowy i pilny;
 4. d) wykonuje prace na rzecz Szkoły, klasy lub środowiska;
 5. e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 6. f) dopuszcza się jedną negatywną uwagę z zachowania;
 7. g) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności oraz spóźnienia.

2) Uczeń Szkoły otrzymuje zachowanie bardzo dobre, jeżeli:

 1. a) jest systematyczny i pracowity;
 2. b) jest koleżeński, służy pomocą innym;
 3. c) wyróżnia się kulturą osobistą;
 4. d) wykonuje prace na rzecz klasy;
 5. e) dopuszcza się kilka pojedynczych uwag, negatywne zachowania nie powtarzają się;
 6. f) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności oraz spóźnienia.

3) Uczeń Szkoły otrzymuje zachowanie dobre, jeżeli:

 1. a) jest zdyscyplinowany na lekcjach, przerwach, podczas imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
 2. b) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. c) dba o estetykę miejsca pracy, przybory oraz podręczniki szkolne;
 4. d) zmienia obuwie, jego strój jest czysty, schludny i niewyzywający;
 5. e) dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 6. f) uczestniczy w imprezach i pracach społecznych na terenie klasy, szkoły, środowiska;
 7. g) stosuje się do uwag i poleceń nauczycieli;
 8. h) dopuszcza się kilka negatywnych uwag, negatywne zachowania mogą się powtarzać;
 9. i) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, ale dopuszcza się kilka nieusprawiedliwionych spóźnień;

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) jest koleżeński, stara się być kulturalny i pozytywnie reagować na prośby i polecenia nauczycieli;
 2. b) na ogół dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 3. c) szanuje mienie szkolne i kolegów;
 4. d) w ciągu roku szkolnego ma nieusprawiedliwione spóźnienia oraz maksymalnie 10 godziny nieobecności;
 5. e) stwarza niewielkie problemy wychowawcze, ale podjęte przez nauczyciela środki zaradcze przynoszą efekty.

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) sprawia trudności wychowawcze, a podejmowane wobec niego środki zaradcze nie przynoszą pożądanych rezultatów;
 2. b) zachowuje się arogancko wobec nauczycieli, pracowników Szkoły, koleżanek i kolegów;
 3. c) jest konfliktowy i wpływa negatywnie na zespół klasowy;
 4. d) wykazuje znaczne braki w kulturze osobistej;
 5. e) nie dba o własny wygląd, nie nosi obuwia zamiennego, jego strój jest nieestetyczny;
 6. f) niszczy mienie szkoły i kolegów;
 7. g) kłamie, postępuje nieuczciwie;
 8. h) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma do 20 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) stosuje przemoc;
 2. b) jest agresywny i wulgarny;
 3. c) dokonuje wybryków chuligańskich w Szkole i poza nią;
 4. d) ulega nałogom;
 5. e) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma powyżej 20 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 7. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika lekcyjnego spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

 

 

 

 • 66
  1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora.
  3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
  1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie ósmej oraz
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
  1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
  2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  4. a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 

 • 67
  1. W klasach I–III:
 • oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

 • 68
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.
 3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV – VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 8. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I – III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.
 9. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I – III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.
 10. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.

 

 

 • 69
 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
   1. uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub
   2. uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
 1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
   1. przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub
   2. uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
 1. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w zeszycie kontaktów, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
 2. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 3. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

 

 

 • 70
 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

 

 

 • 71
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
  5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
  6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
  9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 72 i § 73.
  11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

 • 72
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
 • jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
 • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
  2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
  5. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
  6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust. 10.
  7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
  8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 • 73
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 72 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

 

 

 • 74
  1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
  2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
  3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

 

 • 75
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 64 ust. 2, z zastrzeżeniem § 73 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w§ 64 ust. 2.

 

 

 • 76
 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 • 77
 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do zeszytu kontaktów w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;

2)   przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

 1. a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
 2. b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I –III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 72 jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

 

 

 

 

 

Rozdział 9

Zasady przyjmowania uczniów

 

 

 • 78
 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
 4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.
 5. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i Regulaminu rekrutacji.

 

 • 79

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

 • wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
 • poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole (szkołę), w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,
 • wynik rozmowy z rodzicami.

 

 

 • 80

 

 

 1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  • złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji,
  • przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami,
  • ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
  • ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

 

 

 • 81
 1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje dyrektor.
 2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.

 

 

 • 82

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

 

 

 

Rozdział 10

Budżet szkoły

 

 

 • 83
 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywany przez Urząd Miasta Rzeszowa.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

 

 

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 

 

 • 84
 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 

 • 85

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom prawa o działalności gospodarczej.

 

 

 • 86

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie  im. Sióstr Męczennic z Nowogródka;

35-213 Rzeszów

 1. św. Jakuba 2

tel. 17 8612866

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic z Nowogródka; i godłem państwa.

 

 

 • 87

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 88

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic z Nowogródka; nadany przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska wchodzi w życie 1 grudnia 2017 r.