PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Ul. Św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

na Rok Szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783),
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. 
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214),
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021,
 • Statut.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek oparty jest o niżej przedstawione cele:

 1. Głównym celem podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, duchowym, ekologicznym, zdrowotnym
  i intelektualnym w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice. To oni w pierwszej kolejności pełnią funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym.
 3. Jako szkoła katolicka chcemy wspierać rodziców w motywowaniu młodego człowieka do wybierania tego, co dobre w świetle Ewangelii dla niego i dla ludzi, a przez to osiągnięcia pełni człowieczeństwa.
 4. W naszej szkole wychowanie zajmuje priorytetowe miejsce w działalności szkoły. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za działania, ukierunkowane na wychowanie młodego człowieka, ale równie za swoje postawy, świadectwo życia, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujący zachowanie umiejętności życia według wartości chrześcijańskich młodego człowieka.
 5. Chcemy, aby każdy Absolwent miał świadomość wolności i godności Dziecka Bożego, był uczciwym obywatelem Polski oraz szanował ludzi bez względu na narodowość oraz wyznanie.
 6. Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
 7. Szkoła ma za zadanie wspierać uczniów w osiąganiu celów, pomoc w kształtowaniu postaw, niwelowaniu deficytów oraz zapobieganiu zagrożeniom przez aktywne włącznie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 1. Misja szkoły

W naszej szkole wzrastamy w Bogu przez wytrwałą naukę i czynienie dobra. Uczymy się prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Kształtujemy w sobie piękno. Wychowujemy
w duchu Ewangelii do twórczego działania w samodzielnym życiu. Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro i piękno.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Chcemy, aby nasi absolwenci:

 • byli dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, świadomymi celu i sensu swojego życia,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję religijną i narodową,
 • potrafili żyć w szacunku, rozumieniu godności wobec siebie i innych ludzi,
 • znali i stosowali zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • potrafili dokonywać wyborów zgodnych z nauką chrześcijańską i ponosili jej konsekwencje,
 • byli wrażliwi na piękno przyrody i mieli poczucie odpowiedzialności za środowisko, które ich otacza,
 • byli przygotowani do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • racjonalnie i bezpiecznie wykorzystywali narzędzia i technologie informacyjne w celu zdobycia wiedzy i informacji,
 • byli kreatywni, samodzielni i ambitni,
 • posiadali wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych 
  i cywilizacyjnych, podejmowali odpowiedzialne decyzje w trosce 
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanowali potrzeby innych i byli chętni do niesienia pomocy,
 • integrowali się i współdziałali z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonowali w zespole,
 • dbali o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiali sport, dostrzegali potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • mieli świadomość swoich zalet i wad.

 

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły

 

Przeprowadzona została diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

- ankiety skierowanej do nauczycieli na temat oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych,

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,

- spostrzeżeń i uwag wychowawców na temat klas,

- analizy dokumentacji szkolnej.

 

Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli:

     Wyniki ankiety  pokazują, że nauczyciele traktują Szkolny Program Wychowawczy           i Program Profilaktyczny Szkoły jako przydatny i skuteczny w realizacji założonych zadań programowych. Programy te spełniają stawiane przed nimi wymagania i są dostosowane       do specyfiki szkoły.

Wszyscy nauczyciele, zarówno wychowawcy, jak i nauczyciele przedmiotu, podejmują w swojej pracy działania profilaktyczne. Jako przykład takich działań ankietowani nauczyciele wymieniają:

 • pogadanki, warsztaty i rozmowy indywidualne z uczniami,
 • udział w akcjach i programach profilaktycznych,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów,
 • poruszanie na godzinach wychowawczych tematyki związanej z przeciwdziałaniem agresji i nałogom, działania prozdrowotne, wychowawcze, kształtowanie właściwych postaw

Ankietowani nauczyciele jako najczęściej spotykane negatywne zachowania u swych wychowanków wybrali wg kolejności występowania:  wyśmiewanie się i dokuczanie, przezywanie się, używanie wulgarnych słów, zmuszanie do czegoś, szarpanie, wykręcanie rąk. Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, ze na terenie szkoły nigdy nie spotkali się z takimi zachowaniami uczniów jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków. 10% nauczycieli oceniło jako rzadkie występowanie problemu palenia papierosów.

Nauczyciele i wychowawcy zawsze reagują na zachowania swoich uczniów: potępiając naganne, promując pozytywne. Jako najczęściej stosowane działania zaradcze w przypadku negatywnych zachowań uczniów  wybrali oni:

 • przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem (100%)
 • wezwanie do szkoły rodziców (40%)
 • poruszenie problemu na godzinie wychowawczej (40%)
 • stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia (40%)

Opierając się na zdobytym doświadczeniu i wiedzy nauczyciele wskazują na następujące przyczyny negatywnych zachowań uczniów:

 • Brak właściwego wychowania i oddziaływania domu rodzinnego, rodzice nie uczą dzieci przestrzegania podstawowych zasad życia w grupie społecznej, poświęcają im za mało czasu, nie rozmawiają z nimi, nie dostrzegają ich problemów,
 • Brak konsekwencji,
 • Brak umiejętności wyrażania emocji.
 • Złe wzorce,
 • Chęć zaimponowania, popisania się przed grupą.

 

Wg opinii ankietowanych nauczycieli w nowym programie profilaktyki powinno zwrócić się szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

 1. Sposoby wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany.
 2. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
 3. Profilaktyka antynikotynowa, dopalacze.
 4. Niebezpieczeństwo w sieci.

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego 2019/2020 wyznaczono następujące obszary:

Rekomendacje na rok szkolny 2020/2021:

 1. Działania wychowawczo-profilaktyczne kierować do uczniów równolegle
  z przekazywaniem wiedzy zarówno podczas zajęć z wychowawcą klasy, jak też realizacją treści przedmiotów, takich jak: edukacja wczesnoszkolna, język polski, przyroda, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka/zajęcia komputerowe, zajęcia biblioteczne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia z pedagogiem.
 2. W poszczególnych oddziałach prowadzić działania integrujące zespół klasowy.
 3. Zintensyfikować działania przeciwdziałające niewłaściwym zachowaniom. Należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów, zwiększyć dyscyplinę oraz wyciągać konsekwencje z niewłaściwych zachowań.
 4. Korzystać z inicjatyw uczniów w zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom
  i przemocy rówieśniczej.
 5. Zintensyfikować działania profilaktyki antynikotynowej w szkole.
 6. Prowadzić edukację oraz pedagogizację rodziców w zakresie większego zainteresowania problemami własnych dzieci oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
 7. Systematycznie dokumentować zakres i formy współpracy z rodzicami uczniów oraz podmiotami środowiska lokalnego.
 8. Prowadzić działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej,
 9. Na zebraniach z rodzicami należy przypominać o ofercie dodatkowej pomocy w nauce potrzebującym uczniom.
 10. Przeszkolić nauczycieli i wdrażać w szkole programy profilaktyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji.

 

 

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego z 2019/2020 – wnioski do dalszej pracy:

 

 1. We wszystkich obszarach zadania zostały zrealizowane w różnorodnych
  i atrakcyjnych formach.
 2. Uczniowie w większości chętnie angażują się w życie szkoły i proponowane zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zainteresowania.
 3. Należy zintensyfikować działania zachęcające uczniów do: - tworzenia i realizowania własnych pomysłów, - wyrażania własnych poglądów, - odkrywania tego, w czym są dobrzy, tego co im się udaje.
 4. Trzeba zintensyfikować działania motywujące uczniów do nauki jak również organizować pomoc uczniom w nauce.
 5. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy rozwój uczniów.
 6. W szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom.
 7. Uczniowie uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty; utrwalają zachowania asertywne.
 8. Uczniowie w większości posiadają umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.
 9. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia nauczycieli
  i specjalistów szkolnych oraz profesjonalnych instytucji współpracujących ze szkołą.
 10. Uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. 

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:  

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych, bezpieczeństwo w sieci,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany i radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

Zadania uczestników programu:

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
 • w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
 • w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, przedmiotowcy, pedagog szkolny, specjaliści realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Wynikające z niego zadania są realizowane podczas pracy wychowawcy klasowego oraz na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Nauczyciele mają obowiązek swoim zachowaniem dawać przykład uczniom, rozwijać w nich poczucie dążenia do samorozwoju, wzmacniać ich
  w kierunku samorealizacji i budowania wiary we własne siły. Nauczyciele jako specjaliści w dziedzinie wychowania mają zadanie pomagać uczniom
  w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspierać ich rozwój psychofizyczny.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
 • w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
 • i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Uczniowie:
 • Wszyscy uczniowie społeczności szkolnej uczestniczą w realizacji działań wynikających
 • z wdrażania programu. Aktywność ich jest wprost proporcjonalna do możliwości psychospołecznych, intelektualnych i zdrowotnych. Działania, które podejmują wynikają z ich potrzeb i świadomych decyzji.  Za włożoną pracę uczniowie są nagradzani zgodnie
 • z kryteriami wystawiania ocen z zachowania.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Rodzice:

Rodzice wszystkich uczniów zostają zapoznani z programem i jego założeniami. Czynnie uczestniczą w realizacji jego treści:

 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
 • wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Rodzice mają wpływ na modelowanie programu. Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.

 

 1. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

1.IX

Rozpoczęcie roku szkolnego

Liturgia

 s. Marta,  p. Rak Klaudia , p. Piotr Kocur

4.IX

 

ŚWIETO PATRONALNE SZKOŁY

s. Marta,

wrzesień

Sprzątanie świata

p. R. Masłowska, p.Rak Klaudia

14.X

Święto Edukacji Narodowej

 p. J. Wójcik-Pawlecka,

  p. Renata Masłowska

X Data do ustalenia

Pasowanie na przedszkolaka

p. Nowak Joanna

p. J. Wójcik-Pawlecka,

 

X  Data do ustalenia

             Ślubowanie  klasy I

p. Anna Słapińska-Pieciak

 

X  Data do ustalenia

Poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły

s. Dyrektor, s. Wice Dyrektor +nauczyciele wchodzący w skład komitetu organizacyjnego

11.XI

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

  p. Renata Masłowska, p. Justyna Barabasz

Data do ustalenia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. Nowak Joanna, p.Judyta Wójcik-Pawlecka

25.XI

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

s. Milena,  p.P. Kocur,

27.XI

Apel adwentowy

 s. Dorota, P.K. Ozga, 

4 .XII

Św. Mikołaj

Wychowawcy

 

22.XII

Jasełka szkolne

Nauczyciele  z nauczania 0-III

 

22.XII

Wigilie klasowe

Wychowawcy + rodzice

22.XII

Wigilia pracowników

p. M. Praczyńska,  p. D. Szewc, p. L. Stagraczyńska - Domin

Styczeń

Dzień Seniora

 

p. J. Nowak,  nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej

Luty

Bal karnawałowy,

 

p. J. Materna,  s. Milena,

 p. J. Nowak, p. A Pięciak

Terminy do ustalenia przez wychowawców

Dyskoteka

Wychowawcy kl. IV -VIII

Termin do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Gawron Roman                               s. Marta , nauczyciele

data do ustalenia

Apel wielkanocny

p. Justyna Barabasz,

 

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

 

p. R. Masłowska ,p. Lucyna Stagraczyńska - Domin   p. P. Kocur

28.04

 Apel przed Uroczystością 3 maja

 p. R.Masłowska,  p. Dorota Szewc

Termin do ustalenia

 Dzień Ojca i Matki

p. Nowak,+ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1.VI

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

p. J. Nowak p. R.Furtek, wychowawcy

24.VI.2021

 „Gala”

 

p. Justyna Barabasz, s. Marta

p. P.Kocur,

25.VI.2021

Zakończenie roku szkolnego - Liturgia

 p. K. RAK

s.Marta. p. Kocur Piotr

 

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

OBSZAR ROZWOJU PSYCHICZNEGO (INTELEKTUALNEGO I EMOCJONALNEGO)

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 3. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 4. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO (AKSJOLOGICZNEGO)

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
  w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.
 4. Wartości uniwersalne szczególnie istotne w procesie wychowania:

BÓG

PRAWDA

PIĘKNO

DOBRO

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

RZETELNA PRACA

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

 

 

VIII. Harmonogram działań

OBSZARR

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

ROZWÓJ  PSYCHICZNY  (INTELEKTUALNY  I  EMOCJONALNY)

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami.

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wrzesień

 

Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i słabą motywację do pracy.

- Diagnoza zjawiska – liczba osób przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfika.

- Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami PPP. Dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczniów. Przydzielanie form pomocy uczniom. Pomoc nauczycieli, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego - prowadzenie specjalistycznych zajęć.

- Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, opiekunami.

- Uświadamianie  rodziców na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów.

- Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

- Doskonalenie umiejętności metod skutecznego uczenia się, motywacja do nauki.

 

Nauczyciele, wychowawcy, Pedagog/Poradnia PP (warsztaty).

Cały rok szkolny

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

- Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów,

- organizowanie konkursów (plastycznych, recytatorskich) w klasach młodszych I-III oraz IV-VIII,

- wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,(w zależności od stanu epidemiologicznego)

- przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby.

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Upowszechnianie czytelnictwa, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki.

 

-Realizacja programów nauczania obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

- Szkolna schola.

-Stosowanie nowatorskich form organizacyjnych i metod pracy w celu

rozwijania twórczego myślenia uczniów.

-Zapoznawanie uczniów z różnymi technikami uczenia się.

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym popularyzacja i rozwijanie czytelnictwa na wszystkich zajęciach w szkole

-promowanie głośnego czytania

-organizowanie szkolnych imprez czytelniczych

Nauczyciele, wychowawcy

 

Cały rok szkolny

Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły i w szkole.

- Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, boiska szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

- Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych.

- Dyżury nauczycielskie,

- Prelekcje,

- Zapoznanie uczniów oraz przestrzeganie zasad epidemiologicznych związanych z COVID 19.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, pracownicy policji.

Cały rok szkolny

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu.

- Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

 

Pedagog, dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły.

Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły.

 

nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, inspektor bhp.

W ustalonym terminie przez dyrekcję

Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami.

- Prowadzenie badań diagnostycznych (obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta).

- Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

Pedagog szkolny, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

Cały rok szkolny

Dostarczanie informacji dotyczących problematyki

uzależnień.

- Udzielanie i upowszechnianie informacji o instytucjach działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 - Kierowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do instytucji pomocowych.

- Eksponowanie na terenie szkoły materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.

- Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniach, sposobach rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

Dyrektor Szkoły,

Pedagog Szkolny, Wychowawcy

Cały rok szkolny

  Systematyczne prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego

i zdrowego stylu życia wśród uczniów.

- Organizowanie pomocy w nauce.

- Organizowanie (w miarę możliwości) pomocy materialnej.

- Włączenie ucznia do pełnienia określonych funkcji na terenie klasy i szkoły.

- Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (w zależności od możliwości szkoły): koła zainteresowań, konkursy, zabawy, zajęcia sportowe

- Udział uczniów w akcjach społecznych i charytatywnych w zależności od możliwości.

- Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie w uczniach: poczucia własnej wartości, potrzeby dbania o zdrowie, umiejętności interpersonalnych, samooceny i samodyscypliny, umiejętności podejmowania właściwych decyzji, umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

- Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych: „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” – program edukacji antytytoniowej dla klas 1-3, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” -program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych , Bezpieczny w sieci.

- Realizacja zagadnień z profilaktyki uzależnień na lekcjach wychowawczych.

- Włączenie profilaktyki do realizowanych treści przedmiotów szkolnych.

- Organizowanie imprez szkolnych, konkursów i prezentacji promujących zdrowy styl życia.

- Organizowanie zajęć i imprez sportowych.

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy,

Nauczyciele,

Pedagog Szkolny

 

Cały rok szkolny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych

problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji

zagrożenia uzależnieniem.

- Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.

- Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.

- Prowadzenie przez nauczycieli lekcji otwartych.

- Samodoskonalenie nauczycieli: czytanie literatury fachowej, opracowywanie scenariuszy zajęć.

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog Szkolny

Cały rok szkolny

 Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi,

wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: organizowanie darmowych posiłków dla dzieci,

konsultacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, kierowanie do ośrodka rodziców i opiekunów dzieci.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: badanie uczniów (pedagogiczne i psychologiczne), terapia indywidualna i grupowa.

- Współpraca z Policją i Sądem Rodzinnym.

 

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

- Zebrania klasowe z rodzicami.

- Spotkania z rodzicami poświęcone pedagogizacji.

- Indywidualne konsultacje z rodzicami.

- Wezwanie rodziców do szkoły w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

- Bieżące kontrolowanie "Szkolnej skrzynki zaufania”.

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni.

-Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci – lekcja wychowawcza.

- Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych.

- Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

- Szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z cyberprzemocą.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, specjaliści,

rodzice, pracownicy policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cały rok szkolny

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

- Budowanie w szkole atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji podczas indywidualnych rozmów.

- Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach - konsultacje, informacje na gazetkach szkolnych.

– zajęcia psychoedukacyjne: rozpoznawanie uczuć, wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny,

stres i sposoby radzenia ze stresem.

 - Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów podczas indywidualnych rozmów.

Wychowawcy, nauczyciele,

pedagog szkolny.

Cały rok szkolny

 

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia:

• poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz predyspozycji,

• przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy,

•pomoc uczniom

w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy,

- Rozmowy indywidualne.

- Godziny wychowawcze.

- Zajęcia z doradcą zawodowym, pracownikiem poradni.

- Spotkania z przedstawicielami szkół średnich.

-Udział w prezentacjach szkół średnich.

- Udział w warsztatach organizowanych przez szkoły średnie.

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Cały rok szkolny.

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY

OZWÓJ   SPOŁECZNY

Poznanie praw i obowiązków ucznia.

- Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw.

- Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

- Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog.

Cały rok szkolny.

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb - warsztaty.

Komunikacja interpersonalna – warsztaty.

Rozwijanie zdolności do inicjowania

i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

Cały rok szkolny

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów.

- Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego.

Działalność Samorządu Szkolnego.

- Organizacja życia kulturalnego w szkole.

- Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej.

 - Organizacja imprez okolicznościowych.

- Dbałość o gazetki szkolne, dekorowanie klas.

- Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły.

 - Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Nauczyciel odpowiedzialny za Samorząd Uczniowski. Wychowawcy klas.

Cały rok szkolny

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

-Akcja charytatywna „Bądź jak Anioł pomagaj innym a pomożesz sobie”

- Akcja charytatywna – Hospicjum – grudzień 2019r.

- Spotkania z wolontariuszami cyklicznie w celu omówienia akcji charytatywnych

- Dodatkowe akcje w zależności od potrzeb

s. mgr Milena Gawron, mgr Jolanta Materna,  mgr Anna Słapińska-Pięciak,

 

Według harmonogramu.

Współpraca z rodzicami.

- Pedagogizacja rodziców - spotkania i warsztaty dla rodziców ze specjalistami.

- Konsultacje nauczycieli dla rodziców- spotkania indywidualne.

- Zebrania z rodzicami.

- Działalność Rady Rodziców.

- Wspólne organizowanie imprez.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Wychowanie patriotyczne i

obywatelskie, budowanie

poczucia wspólnoty lokalnej.

Uroczyste obchody w szkole:

- Święta Odzyskania Niepodległości- 11 listopada.

- Święta Konstytucji 3 Maja Poznawanie historii Rzeszowa podczas lekcji w szkole, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

- Współpraca z Radą Dzielnicy.

- Poznawanie dziejów narodowych

poprzez różnorodne działania

(wywiady, inscenizacje, udział w

spektaklach teatralnych,

konkursach, osądy bohaterów

literackich i historycznych ).

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Tworzenie tradycji i

obyczajów szkolnych.

- Obchody wspomnienia Bł. Męczennic z Nowogródka.

- Prowadzenie strony Internetowej szkoły.

- Prowadzenie kroniki szkoły.

- Pasowanie na przedszkolaka i ucznia klasy I .

- Organizowanie cyklicznych uroczystości: Wigilia klasowa, Festyn

Szkolny, comiesięczna Msza Święta szkolna.

 

Wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny

Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

- Doradztwo zawodowe dla uczniów.

- Przygotowanie do życia w rodzinie.

 

Wychowawcy, doradca zawodowy, nauczyciel od wychowania do życia w rodzinie.

Cały rok szkolny

ROZWÓJ  FIZYCZNY

Nauka pierwszej pomocy

przedmedycznej.

Prelekcje, pokazy, ćwiczenia

Nauczyciel

edukacji dla

bezpieczeństwa

W ciągu roku szkolnego

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

- Dzień Sportu.

- Przygotowanie do podejmowania zdrowego stylu życia: fluoryzacja w

szkole; udział w programie „Owoce
w szkole”, „Szklanka mleka”;

dożywianie w szkole- obiady, herbata;

zwracanie uwagę na prawidłową pozycję podczas siedzenia; dobranie wielkości ławek do wzrostu dzieci.

- Prelekcje, spotkania ze specjalistami – „Zdrowe odżywianie, dbanie o higienę, uprawianie sportu.

nauczyciel WF, nauczyciele, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

Uświadamianie zagrożeń

cywilizacyjnych i ukazywanie

sposobów zapobiegania

degradacji środowiska

naturalnego.

- Organizowanie konkursów oraz

programów o charakterze

ekologicznym.

- Udział w akcji ,,Sprzątanie

świata’’.

Wychowawcy

Nauczyciele

przedmiotowi

 

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

ROZWÓJ   DUCHOWY  (AKSJOLOGICZNY)

Wychowanie do wartości.

Formacja duchowa dzieci i

rodziców, oraz nauczycieli.

- Rekolekcje Wielkopostne w szkole.

-  Poranna modlitwa w klasach na rozpoczęcie dnia.

- Szkolna Msza Święta w parafii w  każdą trzecią niedzielę miesiąca.

- Spotkania formacyjne dla Rodziców.

- Wyjazdy formacyjne dla nauczycieli.

- Konkursy o tematyce religijnej dla.

- Spotkanie wigilijne dla nauczycieli i

pracowników szkoły.

- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Mszą świętą w Parafii

dla uczniów i rodziców.

 

Cały rok szkolny

Modelowanie postaw właściwego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka.

 

- Poznawanie zasad wiary i

stosowanie ich w życiu

codziennym.

- Wzmacnianie więzi wychowawca-uczeń.

-Wzajemna pomoc podczas zajęć, przerw, w szatni.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

- Włączanie się w akcje charytatywne.

Katecheci, wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym.

 

- Właściwe postawy uczniów: koleżeństwo, prawdomówność,

uczciwość, pomaganie innym – zajęcia wychowawcze

- Przyjaźń – zajęcia wychowawcze.

wychowawcy

Cały rok szkolny

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

- Budowanie systemu wartości,

wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów i ludzi w codzienności.

- Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania oraz zawierania kompromisów.

- Zwracanie uwagi na kulturę osobistą w tym kulturę języka.

 

Wszyscy pracownicy szkoły.

Cały rok szkolny

 

 

                           

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I

 

Dział pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

 

 

2. Maryja jako wzór do naśladowania.

 

 

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz życiem Męczenniczek – patronek szkoły.

 

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

- przygotowanie się do mszy św. klasowej w marcu 2021r.

 

- założenie zeszytu modlitw na miesiąc październik i przekazywanie różańca i Maryii sobie przez dzieci

- wykonywanie prac plastycznych o tematyce maryjnej;

 

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

- udział w uroczystym apelu

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

październik,

 

maj

 

wrzesień

listopad

grudzień

 

4 września, październik, marzec, maj

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

- udział we Mszy św. 20.09. 2020r. – Uroczysta Msza szkolna z poświęceniem plecaków.

 

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka - ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia. Zasady BHP. Zasady i procedury związane z pandemią Covid 19.

- Pasowanie na ucznia kl.1

 

 

wrzesień

czerwiec

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

 

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi, przestrzeganie zasad BHP, epidemiologiczne związane z pandemią Covid 19;

 

- ubieranie się, sznurowanie obuwia,

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

W ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski.

 

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

- zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn,

  godło, flaga;

- nauka hymnu państwowego.

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

 

- poznanie zabytków Polski

 

- poznanie legend o stolicach Polski;

- prezentacja miast;

 

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

3. Sprzątanie świata

 

 

2. Święto Zmarłych.

 

 

 

8. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

 

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

13. Wielkanoc

 

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

 

15. Dzień Ziemi

 

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

-Udział w apelu, sprzątanie terenu wokół szkoły;

 

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

 

- uczestnictwo w apelu adwentowym

 

- zapoznanie się z historią św. Mikołaja

- wręczanie drobnego upominku;

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej.

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową; Przygotowanie programu słowno-muzycznego kl.0-3.

- Współorganizowanie przedstawienia bożonarodzeniowego i Dnia Seniora kl.0-3.

 

 

 

- współudział w organizacji: wystrój sali,

wspólne zabawy, tańce;

 

 

- Zapoznanie z tematyką wielkanocną, Wielkiego Tygodnia, rekolekcje szkolne, udział w apelu wielkanocnym

 

 

-udział w apelu patriotycznym

 

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

- udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

październik/listopad

 

 

listopad/grudzień

 

 

listopad/grudzień

 

 

 

grudzień/styczeń/luty

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

kwiecień/maj

 

 

 

kwiecień

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

(w miarę możliwości epidemiologicznych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

 

-przewidziane akcje i konkursy:

 

Konkursy:

-Konkurs Rodzinny Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje; kl. I-III – drugi semestr

- Konkurs recytatorski „Dobre wychowanie, wartości” kl. 0-III;

- Dzień Naszych Świętych Patronów

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi semestr

 

 

Listopad/grudzień

8. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni, zimy,

  wiosny, lata

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświęconych   ochronie przyrody;

w ciągu całego roku

 

zima

 

 

 

w ciągu całego roku

 

9. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz

  umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Bezpieczeństwo.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- procedury epidemiologiczne związane pandemią Covid 19

 

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

 

wrzesień, przed feriami, wakacjami,

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji” oraz dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym, wymaganiami, kryteriami oceniania, podstawą programową, zasadami oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania.

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Działania profilaktyczno--

Wychowawcze.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

1.Wychowanie, opieka, profilaktyka

 

 

 

 

2. Uczucia

 

 

2. Realizacja Innowacji pedagogicznej w ramach zajęć rozwijających

 

 

- zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne – elementy;

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

- Na huśtawce uczuć: radość, złość, zmartwienie, nieśmiałość, troskliwość

„Uczciwość” Na zajęciach poświęconych uczciwości dzieci zapoznają się z historiami osób, które stanęły przed wyborem, czy zachować się uczciwie, czy odnieść prywatną korzyść. Następnie wykorzystując materiał obrazkowy posegregują zachowania na właściwe, akceptowalne społecznie oraz te, które nie mogą być wzorem dla innych. Pracując na macie do kodowania (lub kartach pracy) stworzą offlinowy kod, który zaprowadzi ich do „uczciwości” (pracując z robotami zaprogramują je w taki sposób, żeby przejechały obok grafik przedstawiających właściwe zachowania). „Szacunek, tolerancja” Na tych zajęciach zastanowimy się co to jest tolerancja. Dzieci poruszając się po macie zgodnie z podanymi wskazówkami odnajdą słowa kluczowe, które będą punktem wyjścia do rozmowy o szacunku i tolerancji. „Współpraca” Te zajęcia poświęcone będą pracy zespołowej. Dzieci rozłożą pracę zespołową na czynniki pierwsze, zastanowią się nad korzyściami jakie niesie, poszukają zalet takiej formy prowadzenia zajęć, zastanowią się też jak niwelować potencjalne trudności, które pojawiają się podczas pracy grupowej. Wspólnie z nauczycielem wypracują takie formy współpracy, współdziałania, które mogą funkcjonować przy zachowaniu reżimu sanitarnego i dystansu społecznego oraz takie, które są możliwe w przypadku edukacji zdalnej. Uczestnicy zajęć staną przed rozwiązaniem problemu, który będzie składał się z kilku mniejszych zadań. Każde zadanie wykona inna osoba w zespole. Sprawna komunikacja i współpraca między wszystkimi członkami zespołu pozwoli rozwiązać główny problem. „Empatia” Na tych zajęciach wykorzystane zostaną techniki dramowe. Dzieci będą miały okazję wczuć się w sytuację innych osób, zastanowić się nad ich problemami, uczuciami, trudnościami, które mogą przeżywać w danym momencie. W dalszej części zajęć skupią się na jednym wybranym bohaterze i problemie, który go spotkał. Wykorzystując matę do kodowania przeanalizują różne możliwe rozwiązania problemu, uzależnione od czynników dodatkowych. Na tych zajęciach dzieci zapoznają się z jedną z głównych konstrukcji programistycznych, z warunkami. „Odpowiedzialność” Dzieci na przykładzie opowiadania o chłopcu, który marzył o psie porozmawiają o tym czym jest odpowiedzialność. Wspólnie z nauczycielem stworzą planner, który pozwoli im łatwiej zapanować nad czasem i obowiązkami. Układając na macie do kodowania „swój dzień” zapoznają się ze znaczeniem pojęcia „pętla zawsze”. „Mądrość” Na tych zajęcia dzieci poszukają odpowiedzi na różne pytania dotyczące wartości, takie jak: • Co to są wartości? • Jak odróżniać dobre zachowania od złych? • Jak bronić swoich wartości? • Jak reagować na zachowania odbiegające od społecznie akceptowalnych? • Jak krytycznie podchodzić do treści umieszczonych w reklamach, internecie, grach itp. W kolejnych kroku zaprojektują symbole graficzne przedstawiające różne wartości, a następnie z ich wykorzystaniem stworzą piramidę wartości. „Pomoc” Kto to jest bohater? To pytanie będzie przewijać się na zajęciach poświęconych omawianemu zagadnieniu. Dzieci zastanowią się dlaczego warto pomagać innym osobom i w jaki sposób to robić, żeby czuli się dobrze z naszą pomocą. W kolejnym kroku zastanowią się, czy można być bohaterem w codziennych czynnościach.

 

w ciągu całego roku

 

 

 

Opracowała mgr Anna Słapińska-Pięciak

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE II

Dział pracy wychowawczo-profilaktycznej

 

Formy realizacji, zadania

Termin

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

2.Wspominamy Bł. Siostry Męczennice z Nowogródka- Patronki Szkoły

 

 

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

 

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

 

- zapoznanie z historią ich życia i męczeństwa;

 

 

 

- wspomnienie ,

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

4.IX.

 

 

25.XI.

2. Organizacja zespołu

klasowego

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do klasowej mszy św. w marcu 2019

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

 

 

w ciągu całego roku

 

3. Praca dla siebie

i innych

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

 

 

 

4. Uczenie planowania dobrej organizacji własnej pracy

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie

   przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- organizacja i udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

-nauka organizacji swojej pracy

-systematyczne ocenianie uczniów -

w ciągu całego roku

 

4.  Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

1. Symbole narodowe.

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

 

3. Stolica Polski.

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

 

 

- Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.

- kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec symboli narodowych państwowych i szkolnych.

Zapoznanie z hymnem i symbolami Polski.

- zapoznanie z symbolami narodowymi i europejskimi oraz okazywanie im szacunku, kształtowanie stosownego zachowania podczas uroczystości szkolnych, jak również podczas śpiewania hymnu narodowego, hymnu szkoły.

- zapoznanie z miejscami pamięci w najbliższej okolicy.

- poznanie postaci wybitnych Polaków.

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

5. Kształcenie hierarchii wartości. Tradycje i zwyczaje rodzinne, wspieranie akcji charytatywnych.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

- Rozwijanie swoich zainteresowań recytatorskich, czytelniczych, wokalnych, plastycznych.

- Organizowanie spotkań związanych z tradycjami rodzinnymi (opłatek, życzenia świąteczne, itp.

- Pamiętanie o dniach ważnych dla rodziny: Święta Bożego Narodzenia , Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty.

- Kształcenie u dziecka właściwego odbioru dzieł poprze kontakt z różnymi formami sztuki- wycieczki do kina, oglądanie wystaw, wyświetlanie filmów

- Propagowanie działalności charytatywnych. Uwrażliwianie na potrzeby innych. Budzenie gotowości

Góra Grosza, zbiórka darów i inne.

- Pogadanki kształtujące empatię.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

-Przeprowadzenie w klasach diagnoz wstępnych i obserwacji podczas bieżącej prac.

 

w ciągu całego roku

 

 

 

7. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

 

 

2. Sprzątanie świata

 

3. Święto Zmarłych.

 

 

 

4. Adwent

 

 

5. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

 

 

6. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

7. Jasełka, wigilie klasowe

8. Dzień Seniora

 

 

 

9. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

10. Wielkanoc

 

 

 

11. Uroczystość 3 Maja

 

 

12. Dzień Ziemi

 

 

13. Dzień Dziecka, Dzień Mami i Taty, Dzień Sportu

 

 

 

 

14. Zakończenie roku szkolnego.

- udział we Mszy św. na początek i na koniec roku szkolnego.

 

 

 

- sprzątanie terenu wokół szkoły;

 

 

 

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

 

 

- udział w apelu adwentowym;

 

- pisanie listu do Św. Mikołaja;

- udział w spotkaniu z Mikołajem;

 

 

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej;

- przygotowanie wspólnie z kl.0-3  programu Uroczystej Szkolnej Wigilii ;

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- Współorganizowanie Jasełek i wystawienie ich w szkole oraz podczas Dnia Seniora ;

 

 

- współudział w organizacji: wystrój sali, wykonanie

  masek; wspólne zabawy, tańce;

 

- przystrojenie szkoły

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

 

 

 

 

 

- udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

w ciągu całego roku

 

8. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom oraz seniorom,

-udział w  akcjach  i konkursach .

 

- prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów kl. II

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

9. Poszanowanie

przyrody.

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

 

 

 

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów każdej pory roku

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświeconych   ochronie przyrody;

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- zabawy relaksujące;

- Zapobieganie wadom postawy:

- dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia,

- przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas czytania i pisania.

- pogadanki, scenki rodzajowe dotyczące przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

-zajęcia rekreacyjno-sportowe,

- prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

- uczestnictwo w programie profilaktycznym,, Fluoryzacja zębów’’

-uczestniczenie w Ogólnopolskim PROGRAMIE 5 KROKÓW DO ZDROWIA

- Dbanie o higienę jamy , pogadanki nt wdrażania zasad higieny osobistej oraz zapobiegania próchnicy zębów, wdrażanie zasad zdrowego odżywiania ( negatywna rola słodyczy – przyczyną próchnicy).

- poznawanie zasad zdrowego odżywiania :

- umiejętne przygotowywanie zdrowych posiłków,

- wzbogacanie wiedzy nt. zasad higieny podczas przygotowywania posiłków,

- uczestnictwo w akcjach,, Owoce i warzywa w szkole’’, ,,Mleko w szkole

- poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami ,

- Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:

- organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

- udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych –  BASEN ( II półrocze)

- Dzień Sportu

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

11. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole: na przerwach, podczas lekcji, na wycieczkach i poza nią/

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

3. Bezpieczeństwo w różnych obszarach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji , przerw i podczas wyjść, wycieczek;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

- poznawanie ważnych numerów alarmowych, wiemy w jaki sposób formułować komunikaty z prośbą o pomoc: filmy edukacyjne, scenki rodzajowe, pogadanki.

- poznawanie zasad i reguł gier i zabaw ruchowych.

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w sali lekcyjnej oraz w szkole.

- prawidłowo zachowujemy się podczas wycieczek i spacerów.

- racjonalne korzystanie z TV i gier komputerowych.

- odpowiedzialnie korzystamy z Internetu i mediów społecznościowych, wiemy o zagrożeniach płynących z sieci.

- umiejętne i gospodarne korzystanie z klasopracowni, urządzeń szkolnych i przyborów sportowych.

- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

-poznajemy nasze prawa i obowiązki zapisane w STATUCIE SZKOŁY oraz rolę dyrektora i wychowawcy w szkole.

-zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa (procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole i postępowania w sytuacjach nietypowych) – pogadanka, podanie strony internetowej

 

w ciągu całego roku

 

 

12. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami; zajęcia warsztatowe z zakresu wychowania i opieki podczas spotkań z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, Dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi uczniami społeczności szkolnej.

1.Integracja

2. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

3.Doskonalenie kultury bycia.

-wspólne przestrzeganie kontraktu klasowego, reagowanie na wszelkie przejawy przemocy. -ukazywanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka:

- jesteśmy mili, uprzejmi i koleżeńscy.

- kulturalnie uczestniczymy w różnych formach współzawodnictwa.

- chętnie pracujemy na zajęciach w zespole kolegów,

- bierzemy udział w konkursach szkolnych: pogadanki, drama, scenki , fragmenty literatury dziecięcej.

-organizujemy i bierzemy udział w imprezach integracyjnych np. Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, , rozgrywki sportowe, Dzień Dziecka.

- współdziałamy w grupie rówieśniczej i wykazujemy odpowiedzialność za efekty pracy.

- odpowiedzialne i sumienne wywiązujemy się z obowiązków szkolnych. Wskazujemy w tekstach literackich przykłady obrazujące właściwe zachowanie – pogadanki, rozmowy kierowane, przykłady z literatury dziecięcej , drama.

 

 

w ciągu całego roku

 

14. Eliminowanie napięć psychicznych

spowodowanych niepowodzeniami

szkolnymi

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych

 

- otrzymywanie wsparcia w zakresie rozwoju umysłowego, emocjonalno – społecznego i fizycznego
( udział w zawodach sportowych , konkursach plastycznych, spotkania z logopedą- ocena stanu wymowy)

- indywidualne rozmowy wychowawcą.

-wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną -kierowanie uczniów na badania specjalistyczne ;

-wiemy, do kogo możemy zwrócić się z prośbą o pomoc -pogadanki

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 

w ciągu całego roku

 

 

15. Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

 

 -informowanie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka w szkole i poza nią - zebrania, rozmowy indywidualne i telefoniczne.

-rozpoznawanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów – informowanie na bieżąco rodziców o skutecznych sposobach prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych ;

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

16. Preorientacja zawodowa.

 

 - świat zawodów- Poznajemy zawody naszych rodziców: -odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie np. murarz, fotograf, lekarz, kucharz.

- rynek edukacyjny: po co się uczę? - rozmowy, projekcje filmów, znane postacie, zaproszeni goście.

-poznanie własnych zasobów: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron: uczeń opisuje swoje zainteresowania i określa w jaki sposób może je rozwijać.

- udział w wycieczkach organizowanych w celu przybliżenia pracy i poznania wybranych zawodów,

 

Cały rok szkolny

 

Opracowała : mgr Jolanta Materna

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III

Dział pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

 

2. Błogosławione Męczennice z Nowogródka – patron szkoły zapoznanie z ich męczeństwem .

 

3. Różaniec w moim życiu

 

 

4. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

5. Przygotowanie do I Komunii świętej

 

- udział Mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

 

- oglądanie prezentacji o bł. Męczennicach;

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

 

- konkurs na najciekawiej wykonany różaniec

 

- przygotowanie apelu o Bł. Franciszce Siedliskiej

 

 

 

 

- katechezy dodatkowe przygotowujące do Komunii

w ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

 

 

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

cały rok

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej

- omówienie zasad funkcjonowania w szkole w czasie epidemii

- ustalenie stref uczniów kl I-III

- uwrażliwienie na odpowiedzialne zachowania i stosowanie się do zaleceń w czasie epidemii

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

 

 

wrzesień

czerwiec

 

 

wrzesień

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- tworzenie gazetki klasowej przez uczniów

 

 

- przybory szkolne, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

 

 

- organizowanie przerw w czasie pandemii

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

w ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski.

 

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

 

5. Narodowe czytanie

- utrwalanie wiedz o symbolach narodowych: hymn,

  godło, flaga;

- zachowywanie godnej postawy podczas śpiewu Hymnu Państwowego

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

Udział w  Apelu z okazji rocznicy niepodległości

 

 

- poznanie zabytków Warszawy;

- Warszawa siedzibą władz RP.

 

Juliusz Słowacki – „ Balladyna”

- czytanie noweli, różnych tekstów literackich przez rodziców, dziadków, nauczycieli, dzieci – dzieciom.

- zorganizowanie spotkania z poetą,

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

wrzesień

październik

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

2. Wspomnienie bł. Męczennic z Nowogródka

 

3. Sprzątanie świata

 

4. Święto Zmarłych.

 

 

 

5. Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

6. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

13. Wielkanoc

 

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

 

15. Dzień Ziemi

 

 

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

 

 

17. Festyn Szkolny

 

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

 

- oglądanie prezentacji o błogosławionych, rozmowa ich oddaniu życia za rodziny.

 

-Udział w apelu kl VIII, sprzątanie terenu wokół szkoły

 

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

 

- przygotowanie apelu na cześć założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

- udział w apelu na rozpoczęcie Adwentu

- pisanie listu do Św. Mikołaja;

- wręczanie drobnego upominku;

- udział w spotkaniu z Mikołajem;

- poznanie legend.

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej. Dekoracja świąteczna korytarza szkolnego.

 

 

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- zorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia Seniora dom Strażaka lub nowa sala gimnastyczna naszej szkoły.

 

 

- współudział w organizacji: wystrój sali, wykonanie

  masek; wspólne zabawy, tańce;

 

 

- zwyczaje świąteczne, oglądanie prezentacji, rozmowa.

 

 

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

 

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

 

 

- współorganizowanie festynu

 

 

 - udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

Październik/listopad

 

listopad

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

styczeń

 

 

 

luty

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

-przewidziane akcje i konkursy:

Dzień Naszych Świętych Patronów

Przegląd Pieśni Patriotycznej

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przegląd Pieśni Maryjnej i Religijnej

Przegląd Talentów

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

październik

listopad

styczeń

maj

czerwiec

8. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni,

  wiosny.

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświęconych   ochronie przyrody;

w ciągu całego roku

 

zima

 

 

 

w ciągu całego roku

 

9. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem, rehabilitantem,

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz

  umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Bezpieczeństwo.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

 

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- spotkanie z policjantem;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

 

wrzesień, przed feriami, wakacjami,

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Działania profilaktyczno--

wychowawcze:

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wychowanie, opieka, profilaktyka

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, dziennika

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

 

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

Opracowała: mgr Katarzyna Milena Gawron

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV

Cel wychowania:

Wzmacnianie poczucia swojej wartości,

wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje

oraz budowanie poczucia więzi z grupą.

 

Planowane efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.
 • Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.
 • Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań.
 • Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach, zawodach sportowych, akademiach.
 • Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych.
 • Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu.
 • Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością.
 • Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości.
 • Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje.
 • Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i naukę.
 • Uczeń zna historię swojej ojczyzny.
 • Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania się i higieny osobistej oraz negatywne skutki uzależnień.

 

Tematyka godzin wychowawczych:

 

 1. Wybór samorządu klasowego.
 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki ucznia.
 3. Dbamy o nasze najbliższe środowisko.
 4. Jak poznać swoje mocne strony?
 5. Jak zabawy integrują klasę?
 6. Jak zrobić coś dobrego dla innych?
 7. Jak skutecznie działać w zespole?
 8. Poznanie strategii efektywnego uczenia się.
 9. Ja w grupie.
 10. Dlaczego złość jest nam potrzebna?
 11. Co wydarzyło się wydarzyło 11 listopada?
 12. Po co tworzyć plan?
 13. Jak zdrowo się odżywiać?
 14. Czy nasza klasa jest zgrana? Doskonalimy komunikację między nami.
 15. Jak wpaść na świetny pomysł?
 16. Jak uczyć się na własnych błędach?
 17. Co robić aby spełniać marzenia?
 18. Moje zainteresowania.
 19. Dlaczego czasem lepiej w drużynie?
 20. Rozwijamy empatię i zrozumienie.
 21. Analizujemy i oceniamy nasze zachowanie w I półroczu.
 22. Jak radzić sobie ze stresem?
 23. Higiena osobista warunkiem zdrowia.
 24. Klasowe mikołajki.
 25. Kiedy śmiech może mi pomóc?
 26. Jak być asertywnym?
 27. Nasza klasa przy wigilijnym stole.
 28. Jak rozciągnąć czas?
 29. Rozmawiamy o Konstytucji 3 maja.
 30. Życie bez nałogów.
 31. Dzień Matki –jaka jest nasza mama?
 32. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?
 33. Wybieram ten zawód bo…
 34. Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce.
 35. Bezpieczne i wesołe wakacje

 

Opracowała: mgr Renata Masłowska

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE V

Wrzesień

 • Wybory samorządu klasowego. Propozycje tematyki godzin wychowawczych.
 • Dlaczego ludzie ze sobą rywalizują? Rozwiązywanie klasowych konfliktów.
 • Udział w akcji - " Sprzątanie Świata - Plastik? Rezygnuje. Redukuję. Segreguję.”
 • Jakie mamy prawa i obowiązki? Zasady oceniania w naszej szkole.

 

Październik

 • Poczucie współodpowiedzialności za klasę.
 • Ustalenie zasad współżycia w klasie. Konieczność przestrzegania określonych norm.
 • Apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 • Bezpieczna droga do i ze szkoły.
 • W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?

 

Listopad

 • Jak się uczę? Efektywność uczenia się.
 • Dlaczego Święto Niepodległości jest polskim świętem narodowym?
 • Jakie zawody nas interesują?
 • Zasady zdrowego odżywiania.

 

Grudzień

 • Mikołaj w naszej klasie.
 • Gdy zabłysną świeczki na choince... Święta Bożego Narodzenia w moim domu.
 • Spotkanie przy wspólnym opłatku klasowy.

 

Styczeń

 • Oto ja. Poznajemy siebie.
 • Ekologia w naszym domu.
 • Pierwszy semestr we naszej klasie.
 • Półrocze - ocena osiągnięć klasy.

 

 

 

Luty

 • Nasze zainteresowania.
 • Kim chcę zostać? Praca zawodowa naszych rodziców.

 

Marzec

 • Dzień Kobiet w naszej klasie.
 • Dzień Liczby Pi.
 • Bądź mądry - oszczędzaj. Moje wydatki i oszczędności.
 • Powitanie wiosny.
 • Wielkanocne zwyczaje i tradycje.

 

Kwiecień

 • Zwierzęta domowe – nasi milusińscy.
 • Kultura nie tylko od święta.
 • Papieros i alkohol - wróg czy przyjaciel?
 • Konstytucja 3 Maja.

 

Maj

 • Sport to zdrowie.
 • Czy potrafisz odmawiać? Jak być asertywnym?
 • Moi rodzice - kim są dla mnie?
 • Dzieciństwo - kraina spokoju.

 

Czerwiec

 • Od września do czerwca - wydarzenia w naszej klasie.
 • Próba samooceny - moje wady i zalety.
 • Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji.
 • Podsumowujemy naszą pracę w tym roku szkolnym.

Opracowała: mgr Judyta Wójcik - Pawlecka

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VI

Tematyka, zadania i formy realizacji:

 • Wiara: wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem przez własny przykład, udział we mszach św. szkolnych, wspólna modlitwa, udział w rekolekcjach wielkopostnych, , godne zachowanie podczas modlitwy i w miejscach kultu, Zapoznanie z życiem i dziełem bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
 • Organizacja zespołu klasowego: zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia; omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór, zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego, rozmowa na temat kulturalnego zachowywania się w szkole, w domu, w miejscach publicznych, ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.
 • Praca dla siebie i innych: jak przygotować się do szkoły?, Ład i porządek w tornistrze, pomoc koleżeńska, poszanowanie mienia Szkoły i własnych książek czy przyborów szkolnych.
 • Jestem Polakiem: zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn, godło, flaga;

przypomnienie hymnu państwowego, udział w apelach, poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

 • Przygotowanie do życia w rodzinie i świecie: ja i moja rodzina, opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej zwyczajach, wypowiadanie się na temat członków rodziny; prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi, wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz członków rodziny; wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów; budzenie i rozwijanie szacunku do rodziców i rodzeństwa, doradztwo zawodowe.
 • Udział w ważniejszych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, msze szkolne, Uroczystość Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Adwent, spotkanie ze św. Mikołajem, Wigilia szkolna i klasowa, jasełka, Dzień Seniora, zabawa karnawałowa. apel wielkanocny, uroczystość 3go Maja, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, rocznica 100 urodzin św. Jana Pawła II, urodziny klasy 5, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, zakończenie roku szkolnego.
 • Uczeń aktywny: organizowanie wyjazdów, aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach; rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach publicznych, udział w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych, pomoc w przygotowywaniu inscenizacji, prezentowanie się rodzicom, przewidziane akcje i konkursy, Dzień Naszych Świętych Patronów, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Maryjnej i Religijnej, przegląd Talentów.
 • Zdrowie i wypoczynek: dbanie o swoje zdrowie i higienę, aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu, organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu, dostosowanie ubioru do pory roku, dobre organizowanie czasu wolnego, rozmowa na temat higieny osobistej, spotkanie z higienistką szkolną, zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki, w domu, zachowywanie prawidłowej postawy ciała, zapoznanie się ze zdrowym stylem życia; asertywność.
 • Bezpieczeństwo: bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą, zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw, pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, zimowych oraz bezpiecznych wakacji, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, po co pierwsza pomoc;
 • Współpraca z rodzicami: . zapoznanie z planem pracy wychowawczej, spotkania z rodzicami, indywidualne kontakty z rodzicami, a także za pośrednictwem e-dziennika, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, wspólne organizowanie imprez i uroczystości, udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;
 • Działania profilaktyczno-- wychowawcze: Wychowanie, opieka, profilaktyka, zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń.
 • Doradztwo zawodowe – zapoznanie z możliwościami pracy w różnych zawodach, rozmowy na temat wyboru zawodu, przygotowanie do pełnienia wybranego zawodu; poznanie siebie, swoich talentów, mocnych i słabych stron.
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Przybliżona tematyka zajęć

Organizacja pracy w klasie VI. (Przypomnienie Statutu, kryteriów oceniania zachowania, praw i obowiązków ucznia), wybór samorządu klasowego i szkolnego. (Przydział obowiązków na nowy rok szkolny w klasie i szkole), Sprzątanie świata – wspólnie dbamy o najbliższe otoczenie. (o czym chcieliby rozmawiać uczniowie?), Dzień chłopaka – klasowe święto naszych kolegów , Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej –apel szkolny, zajęcia z pedagogiem szkolnym, Kim jestem – test, Doradztwo zawodowe. Jak może wyglądać moja przyszłość jeśli…, Święto Niepodległości – akademia, przygotowanie liturgii mszy św. szkolnej, przygotowujemy zabawę andrzejkową, wycieczka klasowa – mikołajki, Wigilia klasowa, bezpieczne ferie zimowe, jak rozciągnąć czas?, zajęcia z pedagogiem szkolnym, klasowe kino wartościowych filmów, Czy lenistwo to mój problem?, Warto spełniać marzenia, Jakie zalety ma stres?, Piszę do Ciebie list, bo … - poczta dobrego słowa, Powitanie wiosny. Zabawy integrujące grupę, Apel wielkanocny, Wolontariat – po co mi to?, Doradztwo zawodowe, Spotkanie z pedagogiem szkolnym, wycieczka klasowa, quiz wiedzy o szkole, bezpieczne wakacje.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, cały zespół klasowy.

 

Opracowała: mgr Ewelina Toczek-Dziedzic

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII

TEMATYKA

CELE WYCHOWAWCZE

 

1. Dzień Patrona Szkoły. Narodowe czytanie

·         Poznawanie Patrona szkoły

·         Popularyzacja czytelnictwa

 

2.  Przypomnienie zasad BHP i zasad zachowania w klasie.

 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
 • Poznanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 • Zapoznanie z zasadami BHP

 

3. Akcja ,,Sprzątanie świata".

 • Sens organizowania akcji ,,Sprzątanie świata"
 • Zachęcanie uczniów do segregacji śmieci

 

4. Tydzień wychowania Budujemy więzi.

 • Kształtowanie świadomości dojrzałego życia w społeczeństwie, opartego o wzajemne więzi;
 • Refleksja nad sensem wspólnoty, relacji, egoizmu

 

5. Dzień chłopaka

 • Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • Kontynuowanie tradycji klasowych.

 

6. Święto Aniołów Stróżów.

 • Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • Kontynuowanie tradycji klasowych.

 

7. Dlaczego ludzie pracują…

 • poznawanie czynników wpływających na wybory zawodowe
 • rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,
 • zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne specjalności zawodowe,

 

8. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 • kształtowanie szacunku do nauczycieli i wartości nauczania

 

9. Zdrowe żywienie – sałatka owocowa

 • Propagowanie zdrowego żywienia
 • Rozwijanie umiejętności kulinarnych

 

10. Śpieszmy się kochać ludzi..

 • docenianie wartości życia i uświadamianie sobie jego kruchości
 • szacunek dla życia szczególnie wobec nienarodzonych i starszych

 

11. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada)

 • kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
 • kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej.

 

12. Apel o bł. Franciszce Siedliskiej

 • Wychowanie do wartości
 • Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich

 

13. Wybieramy zawód

 • poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
 • rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów.

 

14. Apel adwentowy

 • Wychowanie do wartości
 • Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich

 

15. Mikołaj w naszej klasie.

 • umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • kontynuowanie tradycji klasowych.

 

16. Jakie są nasze marzenia?

 • Określanie własnych zainteresowań, zdolności oraz kompetencji
 • Dzielenie się marzeniami odnośnie wyboru zawodu

17. Przygotowanie kartek świątecznych

 • Pielęgnowanie tradycji świątecznych
 • Ćwiczenie kreatywności i samodzielności w pracy

18. Wigilia klasowa

 • Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • Kontynuowanie tradycji klasowych.

19. Oceniamy swoje zachowanie

 • kształtowanie szacunku wobec nauczycieli i rówieśników
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postawy i czyny

20. Higiena osobista warunkiem zdrowia.

 • wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny,
 • utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy posiłku.

21. Zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

 • ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
 • pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.

22. Umiejętności – od przeszłości do przyszłości

 • wskazywanie różnych sposobów zdobywania wiedzy
 • odnajdywanie indywidualnego sposobu nauki

23. Świętowanie Dnia Kobiet w naszej klasie

 • umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
 • kontynuowanie tradycji klasowych.

24. Robimy zdrowe kanapki

 • Propagowanie zdrowego żywienia
 • Rozwijanie umiejętności kulinarnych

25. Jestem jaki jestem

 • Określanie własnych zainteresowań, zdolności oraz kompetencji

26. Apel wielkanocny

 • wdrożenie do działalności zespołowej,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych zadań,

27. Dzień Ziemi - 22 kwietnia

 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.

28. Czy znasz swoją małą ojczyznę

 • poznawanie historii swojego regionu
 • pielęgnowanie korzeni i tradycji regionalnych

29. Konstytucja 3 Maja.

 • zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi w kraju i w świecie,
 • uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju.

30. Bezpieczeństwo w sieci

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu
 • zagrożenia w sieci

31. To jest ciekawy zawód

 • poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
 • rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów.

32. Chcę być samodzielny

 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów

33. Wystawianie ocen z zachowania.

 • współudział uczniów w ocenie,
 • sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.

34. Bezpieczne spędzanie wakacji

 • znajomość znaków i sygnałów drogowych,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji,

35. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

 • zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu.
         

 

Opracowała: mgr Marta Domagała

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VIII

 

 1. Przypomnienie zasad BHP. Udział w Narodowym Czytaniu 2020.
 2. Organizacja pracy naszej klasy – wybór samorządu klasowego.
 3. Sprzątanie świata.
 4. Przedstawienie uczniom informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty.
 5. Klasowy Dzień Chłopaka.
 6. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 7. Jan Paweł II – święty stulatek.
 8. Opowiadam innym o swoich pasjach.
 9. Moje marzenia – moja przyszłość.
 10. Śpieszmy się kochać ludzi…
 11. Raz, dwa, trzy, grasz i Ty! – czas wolny przy grach planszowych. (2 lekcje)
 12. Przygotowanie dekoracji świątecznych. (2 lekcje)
 13. Mikołajki klasowe.
 14. Próbny egzamin ósmoklasisty.
 15. Wigilia klasowa.
 16. Pułapki uzależnień. (2 lekcje)
 17. Oceniamy swoje zachowania.
 18. Jak bezpiecznie spędzić ferie?
 19. Dobre kino nie jest złe. (2 lekcje)
 20. Tworzymy scenariusz akademii na zakończenie szkoły podstawowej.
 21. Przygotujmy się do Wielkanocy.
 22. Dzień Ziemi.
 23. Wyjście do teatru / filharmonii.
 24. Konstytucja 3 Maja.
 25. Przygotowujemy się do wycieczki klasowej.
 26. Przygotowujemy akademię na zakończenie szkoły podstawowej.
 27. Nasze plany na przyszłość.

Opracowała: mgr Justyna Barabasz

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet wśród nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program opracował zespół w składzie:

 1. P. Agnieszka Matuszewska - Szostak,
 2. P. Katarzyna Ozga