• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro
i piękno. 
Program wychowawczy szkoły oparty jest na zasadach chrześcijańskich zaczerpniętych
z Biblii i nauczaniu Kościoła oraz tradycji nazaretańskiej. Spójny z nim program profilaktyczny promuje wartości etyczne  i moralne w rozwoju osoby.

                                                       

„Zawsze niech będzie dla Was przykładem Święta Rodzina z Nazaretu,
w której wzrastał Chrystus przy Matce Maryi i opiekunie Józefie."
Św. 
 Jan Paweł II